Wij zijn Pro6 , een vereniging en politieke partij in Cranendonck .

Het fiscaal nummer ( RSIN ) van Pro6 is 857890219.

Onze doelstelling wordt beschreven in artikel 2 van onze statuten : Deze luidt: Pro6 is een sociaal duurzame en vernieuwende democratische vereniging / partij , die zich inspant om haar beginselen te verwezenlijken zoals deze nader zijn omschreven in het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde programma.

Pro6 tracht dit doel te bereiken door het formuleren vanĀ  programma’s die leidraad zijn bij het politiek handelen van de vereniging / partij en haar vertegenwoordigers , door het selecteren en verkiesbaar stellen van vertegenwoordigers alsmede het leveren van bestuurders in het politieke domein , door het onderhouden van wisselwerking met de samenleving , door het in stand houden van de vereniging/partijorganisatie en overige middelen die ten dienste van het doel van de partij staan.

Pro6 heeft geen beloningsbeleid . Alle bestuursleden voeren hun taak onbezoldigd uit . De vereniging ontvangt giften , inkomsten uit de jaarlijkse ledencontributie en 10 % van de inkomsten van de raadsleden en wethouders.

Klik hier voor het financieel overzicht Pro6 2018