Pro6 Zwerfvuilprikactie voorlopig uitgesteld

Zoals u waarschijnlijk weet, zijn we als Pro6 gewend normaal de tweede zaterdag van de maand in steeds een andere kern van Cranendonck zwerfvuil te gaan prikken. Deze maand wilden we daarop een uitzondering maken, door het gelijk op te laten lopen met de Landelijke Opschoondag en dat was derde zaterdag van de maand Maart. Helaas wordt deze ook afgeblazen vanwege de landelijke richtlijnen i.v.m. het Coronavirus. Zo gauw er weer een nieuwe zwerfvuilprikactie gepland word, wordt u weer via de gebruikelijke kanalen hierover geïnformeerd.

Wij hopen op uw begrip.

Het allerbeste toegewenst!

 

 

 

Stip op de Horizon ?

Tijdens de raadsvergadering van 3 maart jl, werd het raadsvoorstel Proces Stip op de Horizon A2 Samenwerking behandeld. Al jaren wordt er gesproken over meer samenwerking tussen de gemeenten Cranendonck , Valkenswaard en Heeze-Leende, maar over de vorm waarin bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. Er wordt al op veel terreinen samengewerkt, vooral op het gebied van bedrijfsvoering en gezamenlijke inkoop.

In het procesraadsvoorstel werd voorgesteld om in juli van het jaar een beslissing te nemen over een stip op de horizon. ( En ) Binnen deze periode wordt er aan de Raad gevraagd om de inwoners van de gemeenten in te lichten over de eventuele na-of voordelen van het plaatsen van de stip. Met de stip wordt eigenlijk bedoeld: het aangaan van een fusie tussen de drie gemeenten die nu al op veel terreinen samenwerken.

Een periode van vier maanden vindt de fractie van Pro6 een veel te korte periode om de inwoners van onze gemeente goed te kunnen informeren. We willen een goede, overwogen beslissing nemen, waarbij de inwoners duidelijk betrokken worden. Onze inwoners moeten ook weten wat de voor-en nadelen zijn van een verdergaande samenwerking. Daarom heeft de fractie van Pro6 een amendement ingediend om meer tijd te kunnen nemen voor het informeren van de bewoners van de gemeente tot in januari 2021. Dit is gelukt met steun van de fracties van CDA Cranendonck en VVD.

Namens Pro6 , Anja v.d.Burgt-Briels

 

Volgende Pro6 zwerfvuilprikactie in Budel-Schoot

Voor een ieder een héél, gelukkig en gezond 2020 toegewenst!

Ook in het nieuwe jaar gaan we weer door met onze zwerfvuilprikacties op de 2e zaterdag van de maand. Is het ook iets voor jou en een goed voornemen voor dit nieuwe jaar om een bijdrage te leveren aan een schoner Cranendonck? Keer op keer blijkt het nog hard nodig te zijn. De laatste en 24e zwerfvuilprikactie heeft plaats gevonden in Budel-Dorplein. Om uiteenlopende redenen waren we toen met een klein clubje van de "harde kern", maar er is toen in 1,5 uur tijd tóch weer een hele aanhanger vol met zwerfvuil verzameld. Er lag nog véél meer, dus opnieuw een oproep hierbij om afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien en niet in de natuur of langs fietspaden en wegen !

Pro6 nodigt je graag uit voor de 25e ( een lustrum! ) zwerfvuilprikactie op zaterdag 11 jan. a.s. Deze keer is Budel-Schoot aan de beurt en we verzamelen om 11.00u. op het Stationsplein, tegenover de Plus supermarkt. We vertrekken vanaf daar in tweetallen om het omliggende gebied zwerfafvalvrij te maken. Voor grijpstokken, afvalzakken, handschoenen, fluorescerende hesjes etc. wordt gezorgd. De prikactie duurt tot ongeveer 12.30u.

De prikactie wordt ondersteund door Esther Fransen van " beter Budel ". Je kunt je vooraf aanmelden door een e-mail te sturen naar info@pro6cranendonck.nl ; dit hoeft niet persé. We hopen je zaterdag a.s. te zien . Alvast bedankt!

 

 

 

Volgende Pro6 zwerfvuilprikactie in Budel-Dorplein.

De laatste en 23e zwerfvuilprikactie heeft plaatsgevonden in Gastel . We willen de inwoners van Gastel een compliment geven. Nog nooit is er zo weinig zwerfafval aangetroffen in een kern! We hadden ons al op het buitengebied geconcentreerd, omdat

daar vorige keer meer zwerfafval lag dan in de kern. Nu zijn er in 1,5 uur slecht 8 volle vuilniszakken aan zwerfvuil verzameld. Laten we hopen, dat dit zo doorzet en dat de andere dorpskernen, wat dit betreft, een voorbeeld aan Gastel nemen.

Pro6 nodigt jullie graag uit voor de 24e zwerfvuilprikactie op zaterdag 14 december a.s.Deze keer is Budel-Dorplein aan de beurt en we verzamelen om 11.00u. op  het kerkplein, op de parkeerplaats van de kerk .We vertrekken vanaf daar in tweetallen om het omliggende gebied zwerfafval vrij te maken. Voor grijpstokken , afvalzakken , handschoenen , fluorescerende hesjes etc. wordt gezorgd. De prikactie duurt tot ongeveer 12:30u.

De prikactie wordt ondersteund door Esther Franssen van " Beter Budel ". Je kunt je vooraf aanmelden door een email te sturen naar info@pro6cranendonck.nl ; dit hoeft niet persé .

We hopen je zaterdag a.s. te zien. Alvast bedankt!

 

 

 

 

Algemene Beschouwingen Begroting 2020 gemeente Cranendonck .

Dinsdag 12 november vonden de algemene beschouwingen plaats. Iedere fractie mag dan haar zegje doen n.a.v. de door het college en organisatie voorbereide begroting 2020. Per fractie kan dan gezegd worden, wat men graag het volgende jaar gerealiseerd zou willen zien. Fracties kunnen wijzigingen aanbrengen middels moties en amendementen. Belangrijk hierbij is , dat deze door de meerderheid van de raad aangenomen worden. Moties kan het college naast zich neer leggen ( maar het is niet verstandig dat te doen ) , amendementen moeten uitgevoerd worden.

De Pro6 fractie is erg blij met de aanname van een door ons opgesteld amendement over het behouden van het Digitaalhuis. Dit amendement zorgt voor hulp aan mensen met een taalachterstand. Ook zijn we blij met een door iedereen ingediend amendement om de bezuinigingen van € 40.000 euro op de verenigingssubsidies voor 2020 te schrappen. Helaas heeft een amendement om de bezuiniging op de bieb in Maarheeze het niet gehaald. Een door Pro6 ingediende motie voor uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en fietsenstalling ( beveiligde fietsboxen ) bij NS station Maarheeze werd raadsbreed ingediend en aangenomen! De realisatie van de woonvisie vertraagt .

Pro6 wil dan ook op korte termijn voor knelpunten met creatieve oplossingen komen zoals tiny houses en flexwoningen. Dit is in een raadsbrede motie over het stimuleren van de woningbouwontwikkeling opgenomen. Er werden nog meer moties ingediend en aangenomen , zie het RIS ( = raadsinformatiesysteem ) dat u via de gemeentelijke website kunt raadplegen. U kunt de vergadering ook terugkijken via de webcast. Er werd goed gedebatteerd tussen de verschillende fracties en de onderlinge sfeer was prettig! Ook een belangrijk gegeven .

Het merendeel van de raad kon de begroting steunen .

Namens de fractie Pro6 , Kenneth Kuppens

 

 

 

Volgende Pro6 zwerfvuilprikactie in Gastel

De laatste en tweeëntwintigste zwerfvuilprikactie heeft plaatsgevonden in Budel. Het was weer de moeite waard! Aangezien we een volle aanhanger met meer dan 20 volle vuilniszakken verzameld hebben met in totaal een groep van 10 personen. Het blijft een kwestie van mentaliteitsverandering... het is voor ons onverteerbaar dat er zoveel mensen hun eigen troep niet mee naar huis nemen , maar in de openbare ruimte achterlaten.

Pro6 nodigt je graag uit voor de 23­e zwerfvuilprikactie op zaterdag 9 november a.s. Deze keer is Gastel aan de beurt en we verzamelen om 11:00 u in de buurt van het plein bij de Sint Corneliskapel. We vertrekken daarbij in tweetallen om het omliggende gebied en het buitengebied zwerfafvalvrij te maken. Voor grijpstokken, handshoenen, afvalzakken en fluorescerende hesjes wordt gezorgd. De prikactie duurt tot ongeveer 12:30u.

De prikactie van Pro6 wordt ondersteund door Esther Franssen van "Beter Budel " je kunt je vooraf aanmelden door een e-mail te sturen naar info@pro6cranendonck.nl . We hopen je zaterdag te zien . Alvast bedankt !

 

 

 

Mededeling vanuit Pro6

 

Onlangs kregen we een reactie gemaild n.a.v. een oponthoud van de trein in Geldrop. Oorzaak waren ongeregeldheden met 2 asielzoekers uit het AZC Cranendonck , waardoor het treinverkeer tussen Eindhoven en Weert stagneerde. Héél vervelend natuurlijk en dit soort incidenten moet direct gemeld worden, waardoor er actie ondernomen kan worden. Dat is ook gebeurd. Er is contact geweest met de burgemeester van Cranendonck hierover, aangezien hij als burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid. Hij heeft inmiddels contact gehad met de ketenmarinier, de Staatssecretaris en de Minister over deze casus, maar ook over andere vervelende voorvallen. De burgemeester komt deze week e.v. uitgebreid in een artikel in "de Grenskoerier " hierop terug, wat er tot nu toe gedaan is, om het aantal incidenten te beperken. Het vervelende is, dat een aantal overlastgevers momenteel het beeld in de media bepalen, terwijl de grootste groep echte vluchtelingen zich keurig gedraagt. Wij zullen e.e.a. goed volgen en als zich problemen voordoen, dan spelen we die door naar degenen, die bevoegd zijn daarin actie te ondernemen. Blijf melden, als er ongeregeldheden zijn!

met vriendelijke groet, Fractie Pro6

 

 

 

Nota Duurzaamheid 2020 - 2024 en uitvoeringsbeleid VTH ( vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 - 20233 Gemeente Cranendonck aangenomen

 

Op 15 okt. j.l. zijn er tijdens de raadsvergadering o.a. weer twee belangrijke stappen gezet: de nota duurzaamheid is raadsbreed aangenomen met een ambitieus duurzaamheidsprogramma. Zowel in het raadsbreed aangenomen raadsprogramma "samen doen "als in het Pro6 verkiezingsprogramma is duurzaamheid een speerpunt. Op dit moment is er echter maar een beperkt budget beschikbaar , te weten 100.000 euro. Wel is de wens uitgesproken , dat  zodra er meer duidelijkheid komt over de van rijkswege toegekende middelen, het zogenaamde "enveloppengeld "deze middelen te oormerken om de duurzaamheidsambitie beter te kunnen bereiken. Er werd door CDA, VVD en Pro6 een gezamenlijk amendement ingediend, om de ambities nog meer aan te scherpen en dat was héél fijn te merken, dat dat ambitieniveau raadsbreed gedragen werd door aannamen van het amendement.

De tweede belangrijke stap , die uitgezet werd was , aanname van het geamendeerde raadsvoorstel Uitvoeringsbeleid VTH ( Vergunning , Toezicht , Handhaving ) 2020-2023 gemeente Cranendonck. Het plan biedt kader voor het effectief en efficiënt omgaan met de instrumenten vergunning verlening, toezicht en handhaving. Het geeft daarnaast de criteria voor het maken van keuzes , bijvoorbeeld op het gebied van handhavingsprioriteiten en controlefrequenties. Dit plan is opgesteld om aan de ambities van de raad te voldoen , zoals vastgesteld in het raadsprogramma "samen doen ". Deze ambities hebben vooral betrekking op de strijd tegen ondermijning ( criminaliteit ) en handhavingscapaciteit voor de verschillende beleidsterreinen. Er kon uit 2 verschillende scenario's gekozen worden. Voorgesteld werd voor het meest ambitieuze scenario te gaan, om recht te doen aan de ambities uit het raadsprogramma. Vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen werd voorgesteld uit te gaan van de beschikbare middelen , maar om toe te groeien naar het ambitiescenario.

Daarop kwamen CDA en VVD met een amendement met als strekking kennis te nemen van het uitvoeringsbeleid VTH 2020-2023 en géén aanvullende middelen ter beschikking te stellen aan uitvoering van het beleid VTH. Dit amendement werd door de meerderheid van de fracties ondersteund met uitzondering van Pro6. Pro6 vindt n.l. dat we op dit punt hogere ambities moeten nastreven, door o.a. aanstelling van een coördinator, betaald uit bestaande budget en daarnaast door organisatorische en procesmatige verbeteringen door te voeren. Bovendien heeft Pro6 er méér geld voor over, gezien de geluiden die wij uit het veld vernemen over deze problematiek. In het voorjaar wordt duidelijk of we de extra gelden, die vanuit het Rijk middels de septembercirculaire beschikbaar zijn gesteld aan Cranendonk en voorlopig geparkeerd zijn, alsnog kunnen gebruiken en dan kan een gedeelte hiervan o.a. hiervoor gebruikt worden! Helaas haalde ons amendement het niet.

Namens fractie Pro6 , Marie Beenackers- van Poppel

 

 

 

 

Nog duurzamer inzamelen is nieuw beleid en een experiment waard !

A

Afgelopen jaar zijn er in alle dorpskernen sessies geweest om met de burgers te praten over een andere manier van afval inzamelen. Ambtenaren , gespecialiseerd in dit vakgebied, waren daarbij aanwezig met als doel : verminderen van de hoeveelheid restafval tot 30 kilo per persoon. We mogen in 2025 maar hooguit 30  kilo restafval per persoon op jaarbasis aanleveren ( inclusief milieustraat ), terwijl dat momenteel nog 75 kilo ( + 20 kilo via de milieustraat ) is in Cranendonck. Als we vooraf het afval beter scheiden en gescheiden aanbieden, hebben we minder restafval en kunnen er meer grondstoffen hergebruikt worden. We moeten een denkstap maken: afval bestaat in feite niet, alles is grondstof ! We willen naar die circulaire economie en daar kunnen we allemaal ons steentje aan bijdragen. Pas dan spreken we van een duurzame samenleving en laten we alles beter achter voor ons nageslacht. Dat levert een win-winsituatie op !

De afvalbegroting is een gesloten systeem. Dit betekent dat de totale kosten moeten worden gedekt door de totale opbrengsten. Als de gemeente meer kosten moet maken , door het aanleveren van "vervuilde " afvalstromen , dat gepaard gaat met boetes , moet het vastrecht omhoog, om uit de onkosten te komen. Wanneer is een afvalstroom vervuild? Als er andere zaken aangeleverd worden in een container of zak, dan die er werkelijk in thuis horen. In de groene container hoort alleen groente-,fruit-en tuinafval. In de plastic PMD zakken horen verpakkingsplastic , metaal( blikjes ) en drankkartons. Glas hoort in de glascontainer, kleding/textiel en schoenen in de kledingcontainer, papier kan 1x per maand aan straat gezet worden, luiers en incontinentiemateriaal kunnen in speciale luierzakken aangeleverd worden in de daarvoor bestemde containers bij kinderdagverblijven en milieu straat. In de grijze container hoort alleen restafval , dus alle afval , dat overblijft als het eerder genoemde al goed gescheiden is. 

Onderstaand plaatje laat zie , dat daar nog héél veel verbetering valt te behalen, een grote kans dus op succes om die dertig kilo te halen! Puin , bouw-sloopafval , asbest en chemische zaken als verf etc. kan ingeleverd worden bij de milieu straat. Kapot porselein en aardewerk kan , behalve op de milieu straat, ook ingeleverd worden bij de kringloopwinkel Verderest.( Nieuwstraat 55 in Budel ) evenals andere spullen , die nog goed bruikbaar zijn voor een ander , maar die u niet meer nodig hebt.

 

In het eerste raadsvoorstel zou de grijze container verdwijnen , maar deze verandering vond de raad te groot, zeker omdat de meeste inwoners voorlopig nog hun grijze container willen behouden. Dat kan nu in combinatie met een plastic tariefzak. Het laten ledigen van een volle container ( 1x per 8 weken ) wordt wel duurder van af juli 2020: dat gaat waarschijnlijk ongeveer 24 euro per keer kosten. het alternatief dat GOEDKOPER  is , is het kopen van een tariefzak ( kosten waarschijnlijk 2 euro per stuk ) waarin 40 liter restafval kan, dat kan bewaard worden in de grijze container en als deze opgehaald wordt, zet u de zak aan straat ( 1x per 2 weken ). Ervaring van andere gemeentes , waar de tariefzak is ingevoerd , leert dat men dan eerder geneigd is het afval vooraf beter te scheiden, waardoor de hoeveelheid restafval sterk afneemt. Aan het eind van dit jaar worden de definitieve tarieven vastgesteld in de gemeenteraad.

Het raadsvoorstel is tot stand gekomen door inwoners intensief te betrekken bij dit hele proces. We gaan dus samen het afvalproces veranderen en dat doen we voor een goed doel : een duurzame toekomst voor ons en onze kinderen! De raad heeft nogmaals benadrukt dat de communicatie naar de burgers héél belangrijk is! Iedereen moet weten waarom en hoe hij/zij een steentje kan bijdragen. Pas dan komt er een goede grondstoffenstroom op gang, wordt de hoeveelheid restafval minder en gaat het gemeente minder kosten. Het nieuwe inzamelen , fase 1 , start per 1 juli 2020 en is een proef. De gemeenteraad heeft in meerderheid hiertoe besloten op 17 september j.l. Succes toegewenst met afval scheiden! Na een jaar zal er geëvalueerd worden , om te kijken of het gewijzigde systeem al vruchten afwerpt, hoe burgers het vinden en dan kan er ook , waar nodig , bijgesteld worden

Mede namens de Pro6 fractie Marie Beenackers-van Poppel

 

Feitenrelaas visie Pro6 op bibliotheek Maarheeze na verspreiding fake news .

 

In de begrotingsvergadering van de gemeente vorig jaar werd een blijvende bezuiniging voorgesteld , ingaande 2020 , van 100.000 euro. Pro6 was het daar absoluut NIET mee eens en heeft dan ook meteen een amendement ingediend om dat voorstel ongedaan te maken. Helaas haalden we hiermee niet de meerderheid van stemmen in de gemeenteraad.

Het enige alternatief was toen een motie van Elan , waarbij het college opgeroepen werd de bibliotheek in Maarheeze te laten voortbestaan. Met als toevoeging en mogelijke oplossingsrichting een evenwichtige herverdeling van het budget over de kernen Budel en Maarheeze. Tevens werd het college opgeroepen middels tussentijdse rapportages de raad te informeren over de ontwikkelingen van het overleg tussen de betrokken partijen. Deze motie werd in meerderheid aan genomen door Elan , CrA! en Pro6.

Ondertussen is de huidige wethouder Marcel Lemmen in samenspraak met de directie van de bibliotheek "De Kempen " druk doende uitvoering te geven aan de uitwerking van deze motie. In het verleden is het besluit al genomen, dat er in Budel een volledige full-service bibliotheek zou blijven en in Maarheeze een bibliotheek in afgeslankte vorm , met een beperkte collectie en beperkte openingsuren, maar wel met reserveer- en afhaalmogelijkheid.

Onlangs kregen we te horen van de wethouder , dat een evenwichtige herverdeling van het budget bibliotheekwerk over beide kernen onhaalbaar bleek en dat men bij bovenstaand besluit bleef. Ook vertelde hij dat men druk doende was een voorstel te formuleren met 3 verschillende senario's. Deze zullen vervolgens voorgelegd worden aan de bevolking van Maarheeze. Wat uit deze raadpleging als wens naar voren komt, wellicht nog aangevuld met nieuwe ideeën , dat zal ook uitgevoerd worden. Vandaar mijn oproep vorige week in de regionale kranten om massaal gehoor te geven aan deze uitnodiging.

Karel Boonen van CrA! wil zich vooraf al verzetten tegen deze gang van zaken en vroeg o.a. om steun van mede ondertekenaars van de motie. Ik heb hem gezegd, dat ik vooraf geen stelling ga nemen, eerst even het voorstel afwacht en de discussie op de bewuste avond met alle betrokkenen .

U weet nu , hoe de werkelijke gang van zaken is .

Marie Beenackers- van Poppel

 

 

Gemeenteraadsvergadering 26 maart 2019

Op de agenda van de raadsvergadering stonden twee belangrijke punten. Het ondernemersfonds en de bomen in de Cranendoncklaan. Twee agendapunten die ook reeds uitgebreid en kritisch bevraagd waren in de commissievergadering. Met het ondernemersfonds waren we zo klaar. Wethouder Kuppens stelde namelijk voor om dit agenda punt van de agenda te af te halen. Dit vanwege het gebrek aan daagvlak. Dit was nu ook net het punt dat de raad de wethouder uitgebreid tijdens de commissievergadering bevraagd had. Uit de gegeven toelichting bleek dat de enquête naar 1800 ondernemers gestuurd was, waarop slechts 150 reacties gekomen waren, waarvan dan weer 80 de enquête ingevuld hadden en zich slechts 47 ondernemers positief over uitspraken. Dit kan aan de raad dan ook niet als een representatieve meerderheid gepresenteerd worden. Een ingezonden brief van het ZLTO gaf uiteindelijk de doorslag bij dhr. Kuppens  om dit punt van de agenda te halen en het verder voor te bereiden voor een eventuele beter gedragen tweede kans.

Pro6 vindt het initiatief zelf, een prima stap in het anders besturen en het leggen van verantwoordelijkheden bij burgers en ondernemers. Het was voor een nieuw initiatief wel behoorlijk groots opgezet, waardoor ook de stijging van de OZB hoog was. Het ontbreken van een echt breed draagvlak voor dit initiatief haalde echter de bodem onder het voorstel vandaan.

Huiswerk dus

 

Het gros van de vergadering is daarna gegaan over de bomen in de Cranendoncklaan en dan met name de activiteiten uit de raadsperiode van 2017. "Welke fouten werden toen door dat college gemaakt?", "Wie zijn schuld zijn de kosten(overschrijdingen) nou?", "Welke toezeggingen zijn er gedaan", "Hoe is de immense stijging van deze kosten tot stand gekomen?" , "Waarom dit voorstel onaangepast inbrengen ondanks de kritiek" en "Heeft de wethouder geleerd van zijn handelen?", waren de vragen die deze avond domineerden.

Een proces waarvoor Wethouder Van der Wiel als opvolgend wethouder van wethouder Kuppens de politieke verantwoordelijkheid draagt. Hij bood zijn excuses aan dat hij de raad te laat ingelicht had, nadat hij zelf in januari een beeld kreeg van de verwachte overschrijdingen. Ook had hij lessen getrokken uit zijn niet adequaat interpreteren van de kritiek van de raad op de veel te hoge kosten. Zijn overtuiging voor de betere duurzame oplossing had hij, niet terecht, gesteld boven de butgetoverwegingen van de Raad. De schriftelijke toelichting van de wethouder over de jongste periode was helder, maar de Raad had met name behoefte aan een totaal inzicht in, met name ook wat er in 2017 en eerder gebeurd was. Met een algemeen aangenomen motie heeft de raad bepaald dat er een intern, zonder externe kosten, onderzoek komt naar de missers die er uiteindelijk toe hebben geleid dat de bomen het gesprek van de dag werden in Cranendonck. Ook is een Amendement met algemene stemmen aangenomen waarin de Raad bepaald dat de wethouder het moet doen met € 85.000 in plaats van € 285.000. Dat betekent concreet; de oorspronkelijke omvang van de bomen, geen dure onder beplanting, en slechts een beperkte grondsanering waar noodzakelijk.

 

 

 

Noot/opmerking van Marie n.a.v. filmpje op website van "Nederland Schoon ".

Enkele maanden geleden werd ik benaderd door "Nederland Schoon " de club die een Nederland ZONDER zwerfafval voor staat . Zij hadden inmiddels gezien en opgemerkt dat wij als Pro6 1x per maand ( meestal de tweede zaterdag van de maand ) één van de 6 dorpen van Cranendonck aan doen , om daar zwerfvuil te prikken. Wat is de bedoeling van die zwerfvuilprikacties? uiteraard Cranendonck en het betreffende dorp van de maand schoner maken, maar ook met de bedoeling de mensen bewuster te maken van de grote hoeveelheden zwerfafval dat overal nog steeds ligt. Wij hopen onszelf op den duur overbodig te maken en dat de mensen voortaan óf hun rommel mee naar huis nemen óf in een vuilnisbak gooien zoals het hoort...

"Nederland Schoon "was met een actie gestart om meer bekendheid te geven aan het zwerfvuil prikken en vroeg , of ze eens mee mochten lopen, wanneer wij weer een dergelijke actie hadden. Dan wilden ze een interview, wat opnames maken etc. louter ter promotie van het schoner maken van Nederland. We vonden het leuk dat onze maandelijkse actie bij hen opgevallen was en daarom hebben we er mee ingestemd. Het dient een hoger doel , dat ook Pro6 nastreeft: DUURZAAM OMGAAN MET ONZE LEEFOMGEVING! Dus kwam er begin maart een complete filmploeg en interviewers om e.e.a.vast te leggen. Nu is afgelopen week het filmpje gelanceerd, waarvoor dank! Ik wil alleen één ding rechtzetten: Wij als Pro6 en andere sympathisanten zijn EEN GROEP , die dit hogere doel met zijn allen nastreven en niet alleen mijn persoontje... Dat heb ik ook erg duidelijk gezegd, m aar dat is helaas weg geknipt. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Ik ben er erg blij mee, dat we toch maandelijks zo'n groep bij elkaar krijgen, om zwerfvuil te gaan prikken, waarvoor dank! Voel je je ook geroepen om in actie te komen , sluit je gerust bij ons aan.

klik hier om het you tube filmpje te zien

 

resultaten enquete Grootschoterweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Enquête reden. Na de renovatie van de Grootschoterweg bleek dat er te hard werd gereden door de gemotoriseerde verkeersdeelnemers en werden er snelheid vertragende maatregelen getroffen. Nimmer heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de genomen maatregelen. Nu , medio 2019, het voorste gedeelte van de Grootschoterweg ook onder handen wordt genomen bestaat de kans dat ook hier verkeersremmende maatregelen worden genomen. Wij vinden dat de bewoners van de Grootschoterweg hierbij nauw betrokken moeten worden. Dit zijn de redenen van deze enquête.

 • Opzet van de enquete . Op zondag 9 maart hebben wij de vragenformulieren bij alle bewoners van de Grootschoterweg in de brievenbus gestopt, op zaterdag 16 maart hebben wij de ingevulde enquêteformulieren weer opgehaald. Voor de bewoners van de appartementen was er een retourenvelop bijgevoegd zodat het enquêteformulier per post kon worden geretourneerd. De enquête is opgesteld via een  punten systeem en ja/nee antwoorde. Bij iedere vraag was de mogelijkheid om opmerkingen achter te laten. De enquête was anoniem.

   Klik  hier om de enquête te openen !

 

 • Respons . Op de Grootschoterweg zijn 120 enquêteformulieren uitgedeeld en hebben we er 59 terug mogen ontvangen. De respons was 49%.

 • Antwoorden.
  Maakt u van de Grootschoterweg vaker gebruik als fietser of als automobilist ?
  4     fiets
  27   auto  28   beide

 • De bloembakken hebben de Grootschoterweg veiliger gemaakt ? ( 1 = hier kan ik mij helemaal niet in vinden, 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).Gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg : 4,1

 •  De bloembakken bij nummer 1 ( Spoor bij de Plus ) staan daar goed ? ( 1 = hier kan ik mij helemaal niet in vinden, 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).Gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg : 4,6

 • De bloembakken bij nummer 2 ( Café de Sport ) staan daar goed ? ( 1= hier kan ik mij helemaal niet in vinden 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).
  Gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg : 2,9

 • De bloembakken bij nummer 3 ( De Reinder ) staan daar goed?  ( 1= hier kan ik mij helemaal niet in vinden 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).
  Gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg : 4,5

 • De bloembakken bij nummer 4 ( pastorie ) staan daar goed? ( 1= hier kan ik mij helemaal niet in vinden 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).
  Het gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg : 4,8

 • Drempels zouden en goed alternatief zijn voor bloembakken? ( 1= hier kan ik mij helemaal niet in vinden 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).
  Het gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg :4,0

 • Sinds de plaatsing van de bloembakken rijd ik vaker om de Grootschoterweg heen ? ( 1= hier kan ik mij helemaal niet in vinden 10 = hier kan ik mij helemaal wel in vinden ).Gegeven cijfer door de bewoners van de Grootschoterweg : 2,4

 • Vindt u dat in het voorste gedeelte van de Grootschoterweg ook bloembakken geplaatst moeten worden ?
  78% van de bewoners van de Grootschoterweg vindt van niet

 • Conclusies en aanbevelingen. De algemene conclusie is dat de inwoners van de Grootschoterweg vinden dat de bloembakken geen positieve bijdrage leveren aan de veiligheid van de verkeersdeelnemers van de Grootschoterweg. Vooral de bloembakken bij Café de Sport scoren met een 2,8 erg laag, maar ook de andere bloembakken scoren geen voldoende. De aanleg van drempels wordt niet gezien als een optie om de snelheid te matigen, 78% van de geënquêteerde vindt dat er in het voorste gedeelte van de Grootschoterweg geen bloembakken geplaatst dienen te worden.
  Omdat uit de score blijkt dat de inwoners van de Grootschoterweg niet tevreden zijn over de huidige situatie is het wel belangrijk van u te vernemen hoe en of we deze kunnen verbeteren. De inbreng van de bewoners van de Grootschoterweg is daarbij onontbeerlijk. Het is tenslotte uw straat. Wij roepen u langs deze weg dan ook op om zoveel mogelijk naar de informatieavond van 9 april  in de Reinder te komen.

 • Vervolg. De uitslag zal zoveel mogelijk met alle betrokkene ( bewoners Grootschoterweg , buurtbeheer , gemeente ) gedeeld worden. Mogelijk bestaat er de ruimte op 9 april om een toelichting te geven op de enquête en bestaat er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

 • Opmerkingen. Bij de enquête bestond de mogelijkheid tot het plaatsen van opmerkingen, hiervan is massaal gebruik gemaakt. De meest gemaakte opmerkingen zijn: De bloembakken zijn te hoog , verwarrend , het is een racecircuit geworden, de bloembakken misschien iets van de snelheid weg maar zijn voor fietsers gevaarlijk, de bloembakken zijn geen visitekaartje voor Budel-Schoot, het is alleen maar onveiliger geworden, geen probleem als je dertig rijdt, drempels zorgen voor geluidsoverlast, bakken zijn het probleem niet maar de verkeersdeelnemers, meer politiecontrole, flitspalen plaatsen, graag aandacht voor de uitrit bij het nieuwe plan "t Ekker ", laat de aanwonenden hierover een mening geven, maak van de Grootschoterweg een voorrangsweg, Grootschoterweg lijkt te breed en nodigt uit voor te hard rijden, vaak voorkruipen, maak zoals op de Midbuulweg, snelheidsduivels minderen toch geen vaart, weggegooid geld.

       Klik hier voor de uitgebreide versie van de resultaten van de enquête Grootschoterweg.

 

 

Pro6 Cranendonck

...is een nieuwe lokale politieke partij in de Cranendonck.
...staat voor vooruitgang in alle 6 de dorpen: Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein, Maarheeze, Gastel en Soerendonk.
...heeft o.a. leden afkomstig van PvdA, SP, GroenLinks en D66.
...gaat voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck.
...doet dat door anders te besturen: Samen met jou!
...vraagt daarvoor jouw stem met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Lees meer...

Anders Besturen!

Naar een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck

VERNIEUWEND

Pro6 wil dat Cranendonck zich vernieuwt en ontwikkelt. Zowel op het gebied van politieke besluitvorming, technologie, bereikbaarheid als duurzaamheid.

SOCIAAL

Pro6 streeft naar een samenleving waarin iedereen erop vooruit gaat en zo veel mogelijk mensen meedoen. Pro6 wil hen die het nodig hebben een extra steun in de rug geven.

DUURZAAM

Duurzaamheid is verder kijken dan de komende vier jaar. Pro6 wil Cranendonck groen en bereikbaar houden door versneld in te zetten op glasvezel in alle woningen, verduurzaming van gebouwen, beter openbaar vervoer, en opwekken van schone energie.

Klik hier voor meer informatie over de standpunten en pijlers van Pro6.

Doe jij ook met ons mee? Laat een bericht achter of word Lid!

Tags: Politiek, partij, politieke, Cranendonck, Pro6, Pro 6, Pro zes, Maarheeze, Gastel, Dorplein, Schoot, Soerendonk, Budel-schoot, Budel-dorplein, Soerendonck, debat, discussie, Hof, voetbal, hockey, tennis, Smeltkroes, CDA, Bonte Os, Schakel, Smeltkroes, ED, nieuws, Cranendonck Actief, Aktief, Elan, PvdA, SP, Groenlinks, D66, VVD, Burgemeester, Wethouder, gemeenteraad, raadsleden, Baronie, DIC, asfalt, bos, natuur, IVN, scouting, Bonte Os, Borgondia, basisschool, Van der Wiel, Kuppens, Vermue, Baron, Kraaijvanger, voorzitter, bestuur, politieke partij, lokaal, lokale, verandering, vernieuwing, lid worden, transparant, open, sociaal, duurzaam, vernieuwend, bestuur, kermis, drempels, visie, missie, statuten, Bart, wethouders, raad, raadslid, besluit, voorstel, grenskoerier, HAC, sociale woningen, sociaal, betaalbaarheid, milieustraat, woningbouw