Pro6 wil gaan voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck. Dat lees je terug in de 10 standpunten uit het partijprogramma.

Standpunten

PRO6 PLEIT VOOR INTERACTIEF BELEID SAMEN MET BURGERS. HIERVOOR WORDT EEN BURGERPANEL EN EEN VERORDENING ‘BURGERINITIATIEF’ INGESTELD.
Versterken van de democratie is een hoofdpunt. De politiek kan dat niet alleen. De inwoners van de gemeente zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven en voor het samen leven. Mensen geven daar zelf vorm en inhoud aan. Onze gemeente is rijk aan verenigingen, stichtingen, raden, vertegenwoordigers van ondernemers en andere vertegenwoordigende organisaties. Deze organisaties ondersteunen en versterken de samenleving en zijn een verbinding tussen de burgers en de gemeente. Wij streven naar het zoveel mogelijk luisteren naar en betrekken van inwoners bij het bestuur van de gemeente via (dorps)raden en andere verenigingen en door inspraak, interactief beleid en tevredenheidsonderzoeken. Pro6 vindt dat gemeentelijke vergaderingen moeten plaatsvinden in 'voorkamertjes' en voor iedereen echt toegankelijk moeten zijn. Dat wil ook zeggen het gebruiken van begrijpelijke taal . We pleiten voor het oprichten van een burgerpanel waarin we thema’s en vraagstukken kunnen toetsen en controleren. Een representatieve afvaardiging van alle burgers in Cranendonck zal enkele malen per jaar stellingen/ vraagstukken/scenario's voorgelegd krijgen om hun mening te geven over een raadsvoorstel of onderwerp. Daarnaast moeten burgers zelf de mogelijkheid hebben om een voorstel of (burger)initiatief te kunnen indienen in de raadszaal waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Pro6 pleit ervoor deze mogelijkheid vast te leggen in een verordening ‘Burgerinitiatief’.
PRO6 ZET IN OP PREVENTIE OM TE VOORKOMEN DAT INWONERS VAN CRANENDONCK ZORGAFHANKELIJK WORDEN. ALS ZORG NODIG IS WORDEN MENSEN SNEL GEHOLPEN OM MEER AFHANKELIJKHEID EN TOENAME VAN ZORGKOSTEN TE VOORKOMEN. ALLEEN DAN BLIJFT ZORG BETAALBAAR VOOR IEDEREEN.
Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar dat neemt niet weg dat mensen elkaar nodig hebben en dat mensen door verschillende oorzaken al dan niet tijdelijk zorgbehoevend kunnen worden. Bij zorg wordt vaak in eerste instantie gedacht aan ouderen, maar Pro6 wil aandacht voor alle zorgbehoevenden. Wij spreken over zorg in de breedste zin van het woord, dit houdt niet op bij lichamelijke of geestelijke zorg. Pro6 wil zorg die dicht bij huis georganiseerd is, van goede kwaliteit en betaalbaar. In Cranendonck is er een grote druk op de jeugdzorg, waardoor in sommige gevallen zorgverleners te laat betrokken worden bij een probleem. Dit wordt mede veroorzaakt doordat men het sociale team steeds beter weet te vinden. Dit leidt ertoe dat er duurdere, intensievere en/of meer specialistische zorg nodig is. Dit kan voorkomen worden door beter aansluitende, preventieve zorg. Pro6 ziet hiervoor een oplossing in het versterken van het sociaal team. Hierin is het belangrijk dat professionele organisaties samenwerken met vrijwilligers die door de gemeente ondersteund worden. De professional of beroepskracht blijft eindverantwoordelijk. Vrijwilligers kunnen in goede samenspraak en afstemming met de beroepskracht samen méér bereiken. Pro6 ziet het tevens als een belangrijke taak te voorkomen dat mensen in armoede vervallen en bij de schuldhulpverlening terecht komen, met alle gevolgen van dien. Daarnaast zijn mantelzorgers belangrijk en verdienen zij meer ondersteuning bij het uitvoeren van hun vaak zware taak. Doordat mensen steeds ouder worden en steeds langer thuis moeten blijven wonen, zal de druk op de mantelzorgers fors toenemen. De gemeente zal nog intensiever moeten communiceren, waar mensen terecht kunnen met hun zorgvraag, zodat maatwerk geleverd kan worden. Tot slot wil Pro6 dat er in elke kern van Cranendonck (niet enkel de grote kernen) een ‘kleinschalige woonvoorziening’ voor hoogbejaarden en dementerenden gecreëerd wordt, maar ook een voorziening voor tijdelijke revalidatieplaatsen voor iedereen voor wie dit noodzakelijk is.
PRO6 STREEFT NAAR EEN GEMEENTE DIE IN 2030 ENERGIENEUTRAAL IS. HIERTOE GEEFT DE GEMEENTE ZELF HET GOEDE VOORBEELD. REGELGEVING BIJSTELLEN DIE PRIVATE DUURZAME INITIATIEVEN ONNODIG BEPERKT.
Duurzaamheid is een kernwaarde voor Pro6. Pro6 ziet duurzaamheid niet als een apart beleidsaspect maar vindt dat dit binnen het gehele beleid van de gemeente geïntegreerd moet zijn. Dit gaat dus verder dan alleen milieubesparende maatregelen, duurzaamheid betekent ook duurzaam beleid: verder kijken dan een periode van vier jaar. Bij de aanpak van een toekomstbestendige leefomgeving en energietransitie staat burgerinitiatief centraal (bottom-up beweging). Wij zullen dit zo veel mogelijk omarmen, stimuleren  en  begeleiden. Onnodige regels die deze initiatieven te veel beperken, schrappen we of stellen we bij. De overheidsregels mogen zelf geen hindernis zijn richting een toekomstbestendige leefomgeving. Bij het bouwen van nieuwe woningen en het woningbouwprogramma van de gemeente zetten we in op  klimaatneutraliteit en toekomstbestendigheid. Strategisch voorraadbeheer van woningbouwcorporaties brengen we in lijn met deze visie. We steunen dan ook enkel nog ingrepen die aan de duurzaamheidsdoelstellingen voldoen. Anders gezegd: alleen nog maar stappen zetten op weg naar een energieneutrale gebouwenvoorraad. De globale klimaatverandering leidt er in Nederland toe dat het gemiddeld warmer wordt en dat de neerslagverdeling verandert. Ook in Cranendonck zien we dat het nodig is om in te spelen op periodes van wateroverlast, droogte en  opwarming. In de structuurvisie en (her)inrichting van Cranendonck zullen deze thema’s nadrukkelijker naar voren moeten komen om op de toekomst te zijn voorbereid. Naast milieuwinst draagt duurzaamheid bij aan de besparing van kosten, levert het werk op en draagt het bij aan de sociale cohesie. Enkele concrete voorbeelden waarop een (lokale) duurzame ontwikkeling vorm krijgt zijn bijvoorbeeld: investeren in werk voor mensen met een arbeidsbeperking, een halt aan de groei van intensieve veehouderijen, een gezondere leefomgeving, respect voor cultuur, historie en archeologie, grenzen aan milieuvervuiling en afname biodiversiteit, investeren in duurzame energiebronnen en duurzaam bouwen, samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente gericht op creëren van passend onderwijs en werk, en aandacht voor lokale en regionale producten.
DE GEMEENTE NEEMT EEN ACTIEVE ROL IN BIJ DE BEVORDERING VAN DEELNAME DOOR BURGERS AAN DE MAATSCHAPPIJ. BELANGRIJK DAT IN ALLE KERNEN TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE VOORZIENINGEN EN ACTIVITEITEN ZIJN.
Pro6 wil dat iedereen mee kan doen. De komende jaren liggen er voor de gemeente veel nieuwe uitdagingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. Deze komen voort uit het veranderde takenpakket voor de gemeente op deze gebieden. De gemeente moet haar inwoners ondersteunen op een manier die bij ze past, zodanig dat alle mensen in staat worden gesteld om actief deel te nemen aan de lokale gemeenschap, ook die mensen die mogelijk een achterstand hebben. Pro6 wil dat alle kinderen toegang hebben tot het verenigingsleven, ook voor wie dat nu financieel niet mogelijk is. Ondersteuning van jeugd en passend onderwijs kan het beste dicht bij huis georganiseerd worden. Vrijwilligers verdienen ondersteuning om het waardevolle werk dat zij doen voort te blijven zetten. Sport, cultuur en educatie geven mensen kansen om mee te doen en het is daarom belangrijk dat de gemeente dit soort voorzieningen en burgerinitiatieven stimuleert. Door effectief minimabeleid bevordert de gemeente de financiële zelfredzaamheid van inwoners en wordt niemand buitengesloten. Verder ligt er een taak voor de gemeente om inwoners actief wegwijs te maken en voor te lichten, bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving maar ook op het gebied van financiële regelingen en budgetten. Op het gebied van onderwijs streven we naar een levenslange doorlopende educatieve lijn van peuterspeelzaal tot voortgezet onderwijs en van je werkzame leven tot na je pensionering; dus levenslang leren. Wij willen ouders van peuters stimuleren om hun kind deel te laten nemen aan het voorschoolse deel; het traject vóór de basisschool. Dit VVE- traject (= Voor- en Vroegschoolse Educatie) kan helpen bij het voorkomen dan wel vroegtijdig opsporen en vaststellen van taal- en ontwikkelingsachterstanden. Zo kan worden ondervangen dat kinderen al beginnen met een achterstand bij hun entree op de basisschool. Door preventieve ondersteuning te bieden aan ouders en kinderen kunnen veel problemen in de toekomst voorkomen worden.
VOOR PRO6 STAAT IN HET BUITENGEBIED VAN CRANENDONCK DE NATUUR OP NUMMER 1. DUS WAAR MOGELIJK MEER NATUUR EN GROEN TOEVOEGEN EN GEEN UITBREIDING VAN INTENSIEVE VEEHOUDERIJ.
Het buitengebied is er voor iedereen! Het is belangrijk dat de agrarische activiteiten in het buitengebied in balans zijn met andere activiteiten, en dat deze balans niet – zoals lang het geval is geweest – doorslaat naar vormen van intensieve veehouderij. De komende jaren dient er hard gewerkt te worden aan een buitengebied waar op een  gezonde en prettige manier  gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Blijvende aandacht is nodig voor ontwikkeling en behoud van natuur en groen. Waar mogelijk willen wij meer natuur toevoegen. Pro6 ziet een aantal urgente thema’s in Cranendonck die moeten worden aangepakt. Allereerst gaan wij ons inzetten om door te pakken op Baronie van Cranendonck (voormalige proefboerderij) om hier nu toch echt iets moois van te maken. Een van de andere voor ons belangrijke thema’s is het  onderhoud van de natuur- en recreatievoorzieningen in het buitengebied. We zien nu te vaak dat dit achterstallig is, iets wat ons een doorn in het oog is. Een goed onderhoud van bijvoorbeeld fietspaden en groenstroken draagt bij aan de leefbaarheid van Cranendonck en de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor toeristen. Een ander thema is het grote agrarische areaal dat onze gemeente kent. Dit is enerzijds een rijkdom maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Een van deze uitdagingen zijn arbeidsmigranten die nu in het buitengebied worden ‘weggestopt’ in tijdelijke, vaak ongeschikte huisvesting. Dit is niet alleen voor deze arbeidsmigranten een ongewenste situatie maar ook voor de leefbaarheid in het buitengebied. Een andere uitdaging is het aantal ’Vrijkomende Agrarische Bedrijven’ (VABs), dat mede ingegeven door provinciaal beleid in versneld tempo zal toenemen, ook in onze gemeente. Dit zorgt voor veel vrijkomende bedrijfsruimte in het buitengebied waarvoor – samen met deze ondernemers en de inwoners – op zoek moet worden gegaan naar een andere bestemming. Pro6 is voorstander van het ingezette gemeentelijke beleid om deze ondernemers en bewoners hierbij te ondersteunen om gezamenlijk zorg te dragen voor een blijvend leefbaar buitengebied.
ONDERNEMERS DIENEN HUN IDEEËN TE KUNNEN REALISEREN EN DAARIN NIET BEPERKT TE WORDEN. DE GEMEENTE ONDERSTEUNT INITIATIEVEN EN PAKT DE KANSEN DIE ZICH VOORDOEN.
Werk is een belangrijke manier om mee te doen, een bijdrage te leveren en te voorzien in je eigen  levensonderhoud en dat van je kinderen. De gemeente bevordert daarom de werkgelegenheid. Dat kan door ervoor te zorgen dat Cranendonck een gemeente is waar bedrijven zich graag vestigen. De gemeente heeft een taak in het op orde houden van de  industrieterreinen en de infrastructuur, zowel de fysieke als de digitale. Verder moet de gemeente ervoor zorgen dat  winkelcentra aantrekkelijk blijven. Pro6 pleit ervoor dat winkels en bedrijven zelf bepalen of ze op zondag open zijn. DIC/Metalot biedt kansen waar het om scheppen van nieuwe banen gaat, en juist hier kan dat een duurzame ontwikkeling zijn. Dat vraagt wel om een alerte gemeente, die oog heeft voor de veiligheid en leefbaarheid van de directe omgeving en op de hoogte is van de kansen en wensen van ondernemers.   Anderzijds vraagt de gemeente van mensen die kunnen werken dat ze dat ook doen, voordat de gemeente gaat bijdragen aan hun levensonderhoud. De gemeente zet zich in voor mensen, die door een arbeidsbeperking minder makkelijk aan werk komen. Daartoe worden alle mogelijkheden, die samenwerking met De Risse biedt, optimaal benut.  
PRO6 WIL DAT CRANENDONCK OOK IN DE TOEKOMST MOBIEL EN BEREIKBAAR IS. DUS IN ALLE KERNEN GOED OPENBAAR VERVOER, GLASVEZEL, OVERAL MOBIEL NETWERK (4G) EN BETERE ONTSLUITING VIA DE A2.
Cranendonck is zowel een grensgemeente als een  forensengemeente. Dit brengt veel mobiliteit met zich mee, zowel particulier als bedrijfsmatig. Gemeente, burgers en bedrijven hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid om verstandig om te gaan met deze mobiliteit. Dit kan door positieve stimulansen als het zorgen voor goede en veilige fietsroutes, openbare vervoersvoorzieningen en waar nodig vervoer op maat. Denk aan het stimuleren om vaker de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken, door vervoersmanagement (bedrijven) en carpooling. Daarnaast wil Pro6 de vele verkeershinderlijke obstakels - zoals drempels en wegversperringen - minimaliseren.   Tevens is het een taak van de gemeente om te zorgen voor een goede wegenstructuur die negatieve verkeersinvloeden beperkt, zoals het vracht- en sluipverkeer in de kernen. De files op de A2 en het sluip- en vrachtverkeer zorgen al jaren voor problemen in vooral de kernen Maarheeze en Soerendonk. Dat heeft niet alleen negatieve effecten op de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente Cranendonck, maar ook op de bereikbaarheid. Dit vraagt op korte termijn om structurele oplossingen/ maatregelen.   Bereikbaarheid gaat niet alleen over de grond, maar ook door de lucht (digitaal). Mobiele bereikbaarheid (4G) en glasvezel in alle huishoudens zijn essentieel voor een toekomstbestendig Cranendonck.   Ook voor de verkeersafwikkeling/ontsluiting aan de oost- en zuidkant van Budel richting België (Hamont-Achel) en Budel-Dorplein (Metalot) dienen maatregelen te worden getroffen.   Alleen wanneer Cranendonck mobiel en over de weg en spoor bereikbaar is blijft het er aantrekkelijk om te werken en wonen.
PRO6 WIL DAT DE GEMEENTE EEN ACTIEF WOONBELEID GAAT HANTEREN EN BOUWT NAAR BEHOEFTE. DIT BETEKENT EXTRA (SOCIALE) EEN- EN TWEEPERSOONSWONINGEN VOOR STARTERS EN SENIOREN.
Pro6 wil een woningbouwbeleid met eerlijke kansen voor iedereen en een gezonde doorstroming. Voor starters en jonge gezinnen is het nu te moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Voor de toekomst van Cranendonck is het echter belangrijk om deze groep mensen voor Cranendonck te behouden. De bouw van betaalbare een- en tweepersoonswoningen is daarom een vereiste. Daarnaast willen senioren, mensen met een laag inkomen en mensen met een beperking ook allemaal prettig wonen. Belangrijk is dat mensen zoveel mogelijk de eigen regie behouden met betrekking tot bouwen en wonen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van  betaalbaarheid (aandacht voor betaalbare huurwoningen), toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid. De gemeente is er nog nooit in geslaagd het door de provincie toegestane aantal woningen te bouwen, ook de afgelopen bestuursperiode niet. De angst dat er in een kern teveel wordt gebouwd, moet een nieuw bestuur laten varen. Goede prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en particuliere opdrachtgevers (CPO’s) moet de vaart er in brengen waar het betaalbare nieuwbouw betreft. Daarnaast is er een groot tekort aan sociale woningbouw in alle kernen van de gemeente. Hier moet beter in voorzien worden. Men kan bijvoorbeeld creatiever omgaan met leegstaande of moeilijk te verkopen winkel- of bedrijfspanden. Waar het nieuwbouw betreft ambieert Pro6 klimaatneutrale bebouwing en toekomstbestendigheid. Dit betekent dat een woning (minimaal) net zoveel energie opwekt als ze gebruikt. We willen geen gas meer in nieuwe woningen maar gaan voor all-electric in combinatie met warmte-koude opslag installaties. Daarnaast willen we dat er bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met de groeiende zorgbehoefte. Dit kan bijvoorbeeld door toepassing van domotica in woningen maar ook door mantelzorg-geschikte nieuwbouw/verbouw. Zo maakt Pro6 Cranendonck klaar voor de toekomst.
SOCIALE CONTACTEN ZIJN BELANGRIJK VOOR DE LEEFBAARHEID VAN EEN KERN. IEDERE KERN IN CRANENDONCK HEEFT EEN RIJK VERENIGINGSLEVEN EN VOORZIENINGSNIVEAU. DIT MOET BEHOUDEN BLIJVEN. DE GEMEENTE DIENT INITIATIEVEN VANUIT DE SAMENLEVING MOGELIJK TE MAKEN EN TE STIMULEREN, ZOALS EVENEMENTEN, FESTIVALS EN BUURTACTIVITEITEN.
Vele factoren zijn bepalend voor de leefbaarheid in onze gemeente, zoals de woonomgeving, voorzieningen, welzijn, verkeer en vervoer, recreatie, cultuur en sport, natuur en milieu, werken en bedrijvigheid. Inwoners en gemeente zorgen dus samen voor leefbaarheid. Pro6 vindt het belangrijk dat initiatieven vanuit de samenleving worden gestimuleerd. Wij willen dan ook dat de gemeente minimale vergunningskosten rekent en positief meedenkt met initiatieven die komen vanuit de samenleving, zoals festivals, buurtfeesten en (sport)evenementen. Op het gebied van afval en milieu willen wij ook goed gedrag stimuleren. Daarvoor pleit Pro6 om het gebruik van de milieustraat de eerste drie keer per jaar gratis te maken voor ieder huishouden.   Een gevoel van veiligheid bevordert de leefbaarheid. Indien nodig is camerabewaking wenselijk. Pro6 pleit dan ook voor camerabewaking op station Maarheeze. Handhaving is een centraal thema voor de gemeentelijke organisatie en voor de politie. De politie moet dicht bij de burger staan. Criminaliteitsbestrijding blijft een combinatie van preventie en repressie. Samenwerking tussen gemeentelijke diensten, politie en justitie en bedrijven en verenigingen bevordert de veiligheid.
PRO6 WIL EEN MODERNE GEMEENTE DIE MEE GAAT MET TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN EN IN DIENST STAAT VAN DE CRANENDONCKSE SAMENLEVING. DE GEMEENTERAAD NEEMT BESLUITEN DIE OP AANTOONBAAR DRAAGVLAK KUNNEN REKENEN VAN DE BURGERS.
De gemeentelijke organisatie staat in dienst van de Cranendonckse samenleving. De gemeentelijke organisatie beheert het geld van de gemeente en levert diensten aan de burgers. Wij willen een moderne, flexibele organisatie die efficiënt en klantvriendelijk werkt, met moderne communicatiemiddelen en korte lijnen. Geen hokjesgeest, iedereen werkt voor de inwoners van de gemeente Cranendonck. We willen dat de politiek de kaders aangeeft. Het college van burgemeester en wethouders moet een modern professioneel bestuur zijn, dat leiding geeft aan de ambtelijke organisatie. Een degelijk financieel beleid is daarin onmisbaar. Pro6 wil dat ambtenaren goede dienstverleners zijn, die verstaanbaar en bereikbaar zijn voor de inwoners. Voor de beste kwaliteit voor onze inwoners werken we waar nodig regionaal samen. Diverse vraagstukken overstijgen immers de grenzen van Cranendonck. De gemeente moet innovatief zijn in het besturen en in het betrekken van de inwoners bij belangrijke beslissingen voor Cranendonck. De gemeente moet goed gedrag va burgers stimuleren, en niet ideeën en initiatieven van burgers beperken. Concreet kan bovenstaande op diverse manieren vertaald worden. Zo vinden wij dat ‘het gemeentehuis’ snel(ler) antwoord moet geven. Wanneer burgers contact opnemen met de gemeente moeten zij binnen een week (vijf werkdagen) een reactie ontvangen. Bij het besturen van de gemeente is een  positieve grondhouding van alle medewerkers van essentieel belang om tot oplossing van gestelde problemen te komen. Ga uit van “Ja, mits” i.p.v. “Nee, tenzij”. Dan kan er erg veel!   Een belangrijke uitdaging voor onze gemeente is het investeren op ICT-gebied in een compleet, betrouwbaar en veilig ‘shared-service-center’ in A2-verband. De gemeente Cranendonck loopt behoorlijk achter op het gebied van digitale dienstverlening (vergeleken met de landelijke richtlijn Agenda 2020). Zo is Cranendonck nog steeds niet aangesloten op de berichtenbox van de overheid. ICT voorzieningen moeten zo ingericht worden dat ze goed toegankelijk en begrijpelijk zijn voor elke burger.   Zo zorgen we voor een toekomstbestendig Cranendonck!

Missie & Visie

Lees hier de Missie, Visie en Werkwijze van Pro6.

Partijprogramma

Het volledige Pro6-partijprogramma 2018-2022 kun je inzien door hier te klikken.

Flyer

Lees hieronder de binnenkant van de flyer met enkele speerpunten van Pro6.