1.    Een sterke gemeente maken we samen

Versterken van de democratie is een hoofdpunt. De politiek kan dat niet alleen. De inwoners van de gemeente zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven en voor het samen leven. Mensen geven daar zelf vorm en inhoud aan.

Onze gemeente is rijk aan verenigingen, stichtingen, raden, vertegenwoordigers van ondernemers en andere vertegenwoordigende organisaties. Deze organisaties ondersteunen en versterken de samenleving en zijn een verbinding tussen de burgers en de gemeente. Wij streven naar het zoveel mogelijk luisteren naar en betrekken van inwoners bij het bestuur van de gemeente via (dorps)raden en andere verenigingen en door bijvoorbeeld inspraak, interactief beleid en tevredenheidsonderzoeken.

We pleiten voor het oprichten van een burgerpanel waarin we thema’s en vraagstukken kunnen toetsen en controleren. Een representatieve afvaardiging van alle burgers in Cranendonck zal regelmatig stellingen/vraagstukken voorgelegd krijgen om hun mening hierop te toetsen. Dit kan bijvoorbeeld via media als WhatsApp maar ook een voicemail voor de inwoners die liever gebruikmaken van traditionele media. De samenstelling van het panel kan wisselen naar gelang het thema dat getoetst wordt. Een kleinere afvaardiging gaat besluiten van de gemeenteraad controleren. Achteraf, bijvoorbeeld een jaar na dato, onderzoeken zij in hoeverre een besluit ook is nageleefd dan wel wat het effect van een besluit is.

PRO6 WIL ECHT INTERACTIEF BELEID SAMEN MET BURGERS, HIERVOOR WORDT EEN BURGERPANEL OPGERICHT


 

2.    Zorg voor wie dat nodig heeft

Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar dat neemt niet weg dat mensen elkaar nodig hebben en dat mensen door verschillende oorzaken al dan niet tijdelijk zorgbehoevend kunnen worden. Bij zorg wordt vaak in eerste instantie gedacht aan ouderen, maar PRO6 wil aandacht voor alle zorgbehoevenden. Wij spreken over zorg in de allerbreedste zin van het woord, dit houdt niet op bij lichamelijk of geestelijke zorg. PRO6 wil zorg die dicht bij huis georganiseerd is, van goede kwaliteit en betaalbaar.

In Cranendonck is er een grote druk op de zorg, waardoor in sommige gevallen zorgverleners te laat betrokken worden bij een probleem. Dit leidt ertoe dat er duurdere, intensievere en/of meer specialistische zorg nodig is. Dit kan voorkomen worden door beter aansluitende, preventieve zorg. PRO6 ziet hiervoor een oplossing in het versterken van het sociaal team. Hierin is het belangrijk dat professionele organisaties samenwerken met vrijwilligers die door de gemeente ondersteund worden.

PRO6 ziet het tevens als een belangrijke taak te voorkomen dat mensen in armoede vervallen en bij de schuldhulpverlening terecht komen, met alle gevolgen van dien. Daarnaast zijn mantelzorgers belangrijk en verdienen zij ondersteuning bij het uitvoeren van hun vaak zware taak. Tot slot wil PRO6 dat er in elke kern van Cranendonck (niet enkel de grote kernen) een ‘kleinschalige woonvoorziening’ voor hoogbejaarden en dementerenden gecreërd wordt, maar ook een voorziening voor tijdelijke revalidatieplaatsen voor iedereen voor wie dit noodzakelijk is.

PRO6 PROBEERT TE VOORKOMEN DAT INWONERS VAN CRANENDONCK ZORGAFHANKELIJK WORDEN. MOCHT ZORG TOCH NODIG ZIJN, DAN MOETEN MENSEN SNEL VOORUIT GEHOLPEN KUNNEN WORDEN OM VERDERE AFHANKELIJKHEID EN TOENAME VAN ZORGKOSTEN TE VOORKOMEN. ALLEEN DAN BLIJFT ZORG BETAALBAAR VOOR IEDEREEN.


3.    Duurzame ontwikkeling creëert kansen

Duurzaamheid is een kernwaarde voor PRO6. PRO6 ziet duurzaamheid niet als een apart beleidsaspect maar vindt dat dit binnen het gehele beleid van de gemeente geïntegreerd moet zijn. Dit gaat dus verder dan alleen milieubesparende maatregelen, duurzaamheid betekent ook duurzaam beleid: verder kijken dan een periode van vier jaar.

Bij de aanpak van een toekomstbestendige leefomgeving en de energietransitie staat burgerinitiatief centraal (bottom-up beweging). Wij zullen dit zo veel mogelijk omarmen, stimuleren en begeleiden. Onnodige regels die deze initiatieven beperken schrappen we of stellen we bij. De overheid mag zelf geen hindernissen zijn richting een toekomstbestendige leefomgeving.

Bij het bouwen van nieuwe woningen en het woningbouwprogramma van de gemeente zetten we in op klimaatneutraliteit en toekomstbestendigheid. Strategisch voorraadbeheer van woningbouwcorporaties brengen we in lijn met deze visie. We steunen dan ook enkel nog ingrepen die aan de duurzaamheidsdoelstellingen voldoen. Anders gezegd: alleen nog maar stappen zetten op weg naar een energieneutrale gebouwvoorraad.

De globale klimaatverandering leidt er in Nederland toe dat het gemiddeld warmer wordt en dat de neerslagverdeling verandert. In Cranendonck zien we dat het nodig is om in te spelen op periodes van wateroverlast, droogte en opwarming. In de structuurvisie en (her)inrichting van Cranendonck zullen deze thema’s nadrukkelijker naar voren moeten komen om op de toekomst te zijn voorbereid.

Naast milieuwinst draagt duurzaamheid bij aan de besparing van kosten, levert het werk op en draagt het bij aan de sociale cohesie. Enkele concrete voorbeelden waarop een (lokale) duurzame ontwikkeling vorm krijgt zijn bijvoorbeeld: investeren in werk voor mensen met een arbeidsbeperking, een halt aan de groei van intensieve veehouderijen, een gezondere leefomgeving, respect voor cultuur, historie en archeologie, grenzen aan milieuvervuiling en afname biodiversiteit, investeren in duurzame energiebronnen en duurzaam bouwen, samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente gericht op creëren van passend onderwijs en werk, en aandacht voor lokale en regionale producten.

PRO6 STREEFT NAAR EEN GEMEENTE DIE IN 2025 ENERGIENEUTRAAL IS. HIERTOE GEEFT DE GEMEENTE ZELF HET GOEDE VOORBEELD. REGELGEVING OP DIT TERREIN, DIE PRIVATE INITIATIEVEN ONNODIG BEPERKT, WORDT BIJGESTELD.


 

4.    Meedoen

PRO6 wil dat iedereen mee kan doen. De komende jaren liggen er voor de gemeente veel nieuwe uitdagingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. Deze komen voort uit het veranderde takenpakket voor de gemeente op deze gebieden. De gemeente moet haar inwoners ondersteunen op een manier die bij ze past, zodanig dat alle mensen in staat worden gesteld om actief deel te nemen in de lokale gemeenschap, ook die mensen die mogelijk een achterstand hebben. Ondersteuning van jeugd en passend onderwijs kan het beste dicht bij huis georganiseerd worden. Vrijwilligers verdienen ondersteuning om het waardevolle werk dat zij doen voort te blijven zetten. Sport, cultuur en educatie geeft mensen kansen om mee te doen en het is daarom belangrijk dat de gemeente dit soort voorzieningen stimuleert.

Door toegankelijke schuldhulpverlening en preventie bevordert de gemeente dat er minder inwoners met problematische schulden zijn. Door effectief minimabeleid bevordert de gemeente de financiële zelfredzaamheid van inwoners en wordt niemand buitengesloten. Verder ligt er een taak voor de gemeente om inwoners actief wegwijs te maken en voor te lichten, bv. op het gebied van regelgeving maar ook op het gebied van financiële regelingen en budgetten.

Op het gebied van onderwijs streven we naar een doorlopende educatieve lijn van peuterspeelzaal tot voortgezet onderwijs. Wij willen ouders van peuters stimuleren om hun kind deel te laten nemen in het voorschoolse deel; het traject voor de basisschool. Voor peuterspeelzalen en instituten voor kinderopvang willen wij dat zij een steuntje in de rug krijgen van de gemeente als ze een VVE (Voor- en Vroegschoolse educatie) traject hebben of opstarten. Dit traject kan helpen bij het voorkomen dan wel vroegtijdig opsporen en vaststellen van taal- en ontwikkelingsachterstanden. Zo kan worden ondervangen dat kinderen al beginnen met een achterstand bij hun entree op de basisschool. Door preventieve ondersteuning te bieden aan ouders en kinderen kunnen veel problemen in de toekomst voorkomen worden. Door op de peuterspeelzalen en instituten voor kinderopvang met dezelfde methodes te werken als in het basisonderwijs zou er een kwalitatieve winst gehaald kunnen worden in het onderwijs in onze gemeente.

PRO6 WIL DAT DE GEMEENTE EEN ACTIEVE ROL INNEEMT TER BEVORDERING VAN DEELNAME VAN HAAR BURGERS IN DE MAATSCHAPPIJ.


 

5.    Buitengebied in balans

Het buitengebied is er voor iedereen! Het is belangrijk dat de agrarische activiteiten in het buitengebied in balans zijn met andere activiteiten, en dat deze balans niet – zoals lang het geval is geweest – doorslaat naar vormen van intensieve veehouderij. De komende jaren dient er hard gewerkt te worden aan een buitengebied waar op een gezonde en prettige manier gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Blijvende aandacht is nodig voor ontwikkeling en behoud van natuur en groen.

PRO6 ziet een aantal urgente thema’s in Cranendonck die moeten worden aangepakt. Een van de thema’s is het onderhoud van de natuur- en recreatievoorzieningen in het buitengebied. We zien nu te vaak dat dit achterstallig is, iets wat ons een doorn in het oog is. Een goed onderhoud van bijvoorbeeld fietspaden en groenstroken draagt bij aan de leefbaarheid van Cranendonck en de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor toeristen.

Een ander thema is het grote agrarische areaal dat onze gemeente kent. Dit is enerzijds een rijkdom maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Een van deze uitdagingen zijn arbeidsmigranten die nu in het buitengebied worden ‘weggestopt’ in tijdelijke, vaak ongeschikte huisvesting. Dit is niet alleen voor deze arbeidsmigranten een ongewenste situatie maar ook voor de leefbaarheid in het buitengebied. Een andere uitdaging is het aantal Vrijkomende Agrarische Bedrijven’ (VABs), welke mede ingegeven door provinciaal beleid in versneld tempo zal toenemen, ook in onze gemeente. Dit zorgt voor veel vrijkomende bedrijfsruimte in het buitengebied waarvoor – samen met deze ondernemers en de inwoners – op zoek moet worden gegaan naar een andere bestemming. PRO6 is voorstander van het ingezette gemeentelijke beleid om deze ondernemers en bewoners hierbij te ondersteunen om gezamenlijk zorg te dragen voor een blijvend leefbaar buitengebied.

PRO6 WIL DAT LEEGSTAND IN HET BUITENGEBIED WORDT VOORKOMEN DAN WEL WORDT INGEVULD MET EEN DUURZAME INVULLING TEN BEHOEVE VAN DE LEEFBAARHEID.


 

6.    Werken en ondernemen

Werk is een belangrijke manier om mee te doen, een bijdrage te leveren en te voorzien in je eigen levensonderhoud en dat van je kinderen. De gemeente bevordert daarom de werkgelegenheid. Dat kan door ervoor te zorgen dat Cranendonck een gemeente is waar bedrijven zich graag vestigen. De gemeente heeft een taak in het op orde houden van de industrieterreinen, in het aantrekkelijk houden van de winkelcentra en in de infrastructuur, zowel de fysieke als de digitale. DIC/Metalot biedt zeker kansen waar het om scheppen van nieuwe banen gaat, en juist hier kan dat een duurzame ontwikkeling zijn. Dat vraagt wel om een alerte gemeente, die oog heeft voor de veiligheid en leefbaarheid van de directe omgeving in het algemeen.

Anderzijds vraagt de gemeente van mensen die kunnen werken dat ze dat ook doen, voordat de gemeente gaat bijdragen aan hun levensonderhoud. De gemeente zet zich in voor mensen, die door een arbeidsbeperking minder makkelijk aan werk komen. Daartoe worden alle mogelijkheden, die samenwerking met De Risse biedt, optimaal benut.

PRO6 ZET ZICH IN OM ZOWEL HET MAATSCHAPPELIJK ALS HET DUURZAAM ONDERNEMEN TE STIMULEREN.


 

7. Cranendonck bereikbaar en mobiel

Cranendonck is zowel een grensgemeente als een forensengemeente. Dit brengt veel mobiliteit met zich mee, zowel particulier als bedrijfsmatig. Gemeente, burgers en bedrijven hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid om verstandig om te gaan met deze mobiliteit.

Dit kan door positieve stimulansen als het zorgen voor goede en veilige fietsroutes, openbare vervoersvoorzieningen en waar nodig vervoer op maat. Denk aan het stimuleren om vaker de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken, door vervoersmanagement (bedrijven) en carpooling. Anderzijds is het ook een taak van de gemeente om te zorgen voor een goede wegenstructuur die negatieve verkeersinvloeden beperken, zoals bijvoorbeeld het vracht- en sluipverkeer in de kernen. De files op de A2 en het sluip- en vrachtverkeer zorgen al jaren voor problemen in met name de kernen Maarheeze en Soerendonk en heeft niet alleen negatieve effecten op de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente Cranendonck, maar ook op de bereikbaarheid. Dit vraagt op korte termijn om duurzame oplossingen/maatregelen. Ook voor de verkeersafwikkeling/ontsluiting aan de oost- en zuidkant van Budel richting België (Hamont-Achel) en Budel-Dorplein (Metalot) dienen duurzame maatregelen te worden getroffen. Deze voorbeelden in onze gemeente zijn niet alleen een last voor de dagelijkse leefbaarheid van onze inwoners, maar hebben op lange termijn ook een sterk negatief milieu- en gezondheidseffect.

PRO6 WIL DAT OOK DAADWERKELIJK OP KORTE TERMIJN DUURZAME MAATREGELEN WORDEN GETROFFEN OM CRANENDONCK EN DE REGIO LEEFBAAR EN BEREIKBAAR TE HOUDEN.


8.    Woningen bouwen naar behoefte

PRO6 wil een woningbouwbeleid met eerlijke kansen voor iedereen en een gezonde doorstroming. Starters, senioren, mensen met een laag inkomen en mensen met een beperking willen allemaal prettig wonen. Belangrijk is dat mensen zoveel mogelijk de eigen regie behouden met betrekking tot bouwen en wonen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van betaalbaarheid (aandacht voor betaalbare huurwoningen), toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid.

De gemeente is er nog nooit in geslaagd het door de provincie toegestane aantal woningen te bouwen, ook de afgelopen bestuursperiode niet. De angst dat er in een kern teveel wordt gebouwd, moet een nieuw bestuur laten varen. Goede afspraken met woningbouwcorporaties en particuliere opdrachtgevers (CPO’s) moet de vaart er in brengen waar het betaalbare nieuwbouw betreft. Daarnaast is er een groot tekort aan sociale woningbouw in alle kernen van de gemeente. Hier moet beter in voorzien worden. Men kan bijvoorbeeld creatiever omgaan met leegstaande of moeilijk te verkopen winkel- of bedrijfspanden. Er is ook veel behoefte aan woningen voor éénpersoonshuishoudens, zeker met het oog op de toekomst, zowel voor jong als oud. Daarbij moeten specifieke doelgroepen niet vergeten worden: dementerende bejaarden, maar ook jong en oud, die vormen van begeleid wonen behoeven.

Waar het nieuwbouw betreft ambieert PRO6 klimaatneutrale bebouwing en toekomstbestendigheid. Dit betekent dat een woning (minimaal) net zoveel energie opwekt als ze gebruikt. We willen geen gas meer in nieuwe woningen maar gaan voor all-electric in combinatie met warmte-koude opslag installaties. Daarnaast willen we dat er bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met de groeiende zorgbehoefte. Dit kan bijvoorbeeld door toepassing van domotica in woningen maar ook door mantelzorg-geschikte nieuwbouw/verbouw.

PRO6 WIL DAT DE GEMEENTE WEER EEN ACTIEF WOONBELEID GAAT HANTEREN. GOEDE AFSPRAKEN MET WONINGBOUWCORPORATIES EN PARTICULIERE ONDERNEMERS MOET DE VAART ER WEER IN BRENGEN WAAR HET BETAALBARE NIEUWBOUW EN SOCIALE WONINGBOUW BETREFT.


 

9.    Een leefbare, veilige gemeente

Vele factoren zijn bepalend voor de leefbaarheid in onze gemeente, zoals de woonomgeving, voorzieningen, welzijn, verkeer en vervoer, recreatie, cultuur en sport, natuur en milieu, werken en bedrijvigheid. Inwoners en gemeente zorgen dus samen voor leefbaarheid. Een gevoel van veiligheid bevordert de leefbaarheid. Handhaving is een centraal thema voor de gemeentelijke organisatie en voor de politie. De politie moet dicht bij de burger staan. Criminaliteitsbestrijding blijft een combinatie van preventie en repressie. Samenwerking tussen gemeentelijke diensten, politie en justitie en bedrijven en verenigingen bevordert de veiligheid.

SIGNALEN VANUIT DE GEMEENSCHAP INZAKE VEILIGHEID MOETEN WORDEN OPGEPAKT. PRO6 GAAT VOOR CAMERABEWAKING OP STATION MAARHEEZE.


 

10. Modern bestuur, minder bureaucratie

De gemeentelijke organisatie beheert het geld van de gemeente en levert diensten aan de burgers. Wij willen een moderne, flexibele organisatie die efficiënt en klantvriendelijk werkt, met moderne communicatiemiddelen en korte lijnen. Geen hokjesgeest, iedereen werkt voor de inwoners van de gemeente Cranendonck. We willen dat de politiek de kaders aangeeft. Het college van burgemeester en wethouders moet een modern professioneel bestuur zijn, dat leiding geeft aan de ambtelijke organisatie. Een degelijk financieel beleid is daarin onmisbaar. PRO6 wil dat ambtenaren goede dienstverleners zijn, die verstaanbaar en bereikbaar zijn voor de inwoners. Voor de beste kwaliteit voor onze inwoners werken we waar nodig regionaal samen. De gemeente moet innovatief zijn in het besturen en in het betrekken van de inwoners bij belangrijke beslissingen voor Cranendonck.

Concreet kan bovenstaande op diverse manieren vertaald worden. Zo vinden wij dat ‘het gemeentehuis’ snel(ler) antwoord moet geven. Wanneer burgers contact opnemen met de gemeente moeten zij binnen een week (vijf werkdagen) een reactie ontvangen. Bij het besturen van de gemeente is een positieve grondhouding van alle medewerkers van essentieel belang om tot oplossing van gestelde problemen te komen:  ga uit van “Ja, mits” i.p.v. “Nee, tenzij”. Dan kan er erg veel!
Een belangrijke uitdaging voor onze gemeente is het investeren op ICT-gebied in een compleet, betrouwbaar en veilig ‘shared-service-center’ in A2-verband. De gemeente Cranendonck loopt behoorlijk achter op het gebied van digitale dienstverlening (vergeleken met de landelijke richtlijn Agenda 2020). Zo is Cranendonck nog steeds niet aangesloten op de berichtenbox van de overheid. ICT voorzieningen moeten zo ingericht worden dat ze goed toegankelijk en begrijpelijk zijn voor elke burger.

PRO6 WIL EEN BETERE DIENSTVERLENING VOOR DE BURGER EN BETERE TOEGANKELIJKHEID TOT INFORMATIE OMTRENT DE GEMEENTE. PRO6 STREEFT NAAR EEN VERBETERING EN UITBREIDING VAN DE ONLINE DIENSTVERLENING RICHTING BURGERS WAAR MOGELIJK, EN EEN TOEGANKELIJK GEMEENTEHUIS VOOR WIE DAT NODIG HEEFT.