YesPro6! Onze standpunten

YesPro6! De komende vier jaar gaan wij ons met positieve en vooruitstrevende blik inzetten voor onze 6 kernen. Dat doen we met daadkracht en met continue oog voor vernieuwing, met een mix van jonge, nieuwe mensen en ervaren krachten.

Gebundeld rond 10 thema’s

Pro6 gaat voor een sociaal, duurzaam en vernieuwend Cranendonck en haar standpunten lees je gebundeld terug rondom onderstaande tien thema’s. Dit zijn de kapstokken waar Pro6 zich de komende jaren aan vast houdt in haar ambitie om, samen met de inwoners, Cranendonck tot een mooie, prettige, leefbare gemeente te maken!

Ons gehele partijprogramma kun je hier lezen:

Kort en bondig zien waar wij voor staan? Klik dan hier:

Meer inspraak burgers

Vier jaar geleden pleitten we als partij al voor bestuurlijke vernieuwing met het invoeren van het ‘burgerinitiatief’ en een ‘burgerpanel’, instrumenten die de burger actief meer inspraak geven en wat ons betreft nog steeds actueel zijn. In 2020 zette de gemeente een beleid in gericht op burgerparticipatie onder de noemer ‘Vitale leefgemeenschappen’; gemeenschappen die samen met en op de specifieke kern zijn afgestemd. Uitgangspunt daarbij is dat inwoners eigenaar zijn van hun gemeenschap en hier samen invulling aan kunnen geven, op hun vraag gefaciliteerd door de gemeente. Een goede start waar we zeker op moeten voortbouwen, maar nog doortastender en in een vorm die aansluit bij de gemiddelde burger. Wat ons betreft moet het in de toekomst nog verder doorgevoerd worden. Vraagstukken en ontwikkelingen in de kernen pakken we op voorspraak van hen aan en hierin faciliteren we onze Cranendonckers. Wijken worden ingericht door de mensen die er wonen: we geven hen kaders, een stem (waarbij we een goede afspiegeling van de wijk borgen) en een wijkbudget.

Klankbordgroepen

Pro6 zal hierin als partij het voortouw nemen door in contact te zijn en blijven met onze dorpsgenoten. We initiëren een nieuwe beweging, welke een uitnodiging is aan iedereen die zich aangesproken voelt door onze uitgangspunten, ongeacht je partijkleur. Hiervoor werken we vanuit een ‘community-model’, waarbij we periodiek op specifieke (relevante) thema’s en onderwerpen klankborden met burgers. Daarnaast gaan we natuurlijk door met “Pro6 Luistert” en de maandelijkse zwerfvuil-prikactie.

Instellen van een jongerenraad

In bovenstaande ontwikkeling vinden we het belangrijk dat ook onze jongste inwoners gehoord worden. Luister naar de behoeften en wensen van onze jeugd en overweeg het instellen van een jongerenraad binnen de gemeente Cranendonck.

Geen fusie

Willen we deze vernieuwende vormen van (anders) besturen in samenspraak met inwoners kunnen doorvoeren, dan willen we deze niet laten sneuvelen in een bestuurlijke richtingenstrijd binnen de A2-gemeenten. Dat zou namelijk een erg lastig en wellicht onmogelijk veranderproces worden met anders werkende gemeenten. Bovendien wil Pro6 het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger hebben. Met opschaling van de gemeente kun je dat niet bereiken, zo blijkt ook uit onderzoek. Daarom is Pro6 tegenstander van een bestuurlijke fusie. Wel vindt Pro6 dat de A2-samenwerking op relevante bovengemeentelijke onderwerpen moet worden voortgezet.

 • We vergroten de stem van de burger: burgerinitiatieven en dorpsvisies actief faciliteren
 • Vanuit ons Pro6 community-model klankborden we periodiek met onze inwoners
 • Een jongerenraad oprichten die actief meedenkt
 • Gemeente Cranendonck behouden als zelfstandige gemeenten

Meer groen & natuur

Een groen Cranendonck betekent inzetten op meer bomen en natuur, inzetten op klimaatbestendigheid en een gezond milieu. Pro6 wil een restrictief kapbeleid: voor iedere gekapte boom worden er twee nieuwe aangeplant. Dit zorgt voor CO2-reductie en behoud van een groene woonomgeving. Door meer groen in publieke ruimtes, het werken met ‘blauwe aders’ om regenwater naar natuurgebieden te loodsen en de aanleg van wadi’s  maken we Cranendonck klimaatbestendig. We handhaven strenger op het weren van gemotoriseerd verkeer in natuurgebieden. Bij al deze maatregelen werken we nauw samen met natuurinstanties als IVN en ANV Land van Cranendonck, Terrein Beherende Organisaties (zoals Staatsbosbeheer) en Waterschappen.

Tegels eruit, groen erin.

Pro6 is voorstander van het ontmoedigen van betegelde tuinen, bijvoorbeeld door het belonen van ‘onttegelen’. We maken subsidies die hiervoor beschikbaar zijn, zoals de ‘afkoppelsubsidie’, actief bekend. Ook bij het herinrichten van publieke ruimtes en dorpskernen zetten we hier actief op in door een focus op het aanplanten van groen en ‘parkachtige’ omgevingen. Gemeente Cranendonck sluit zich aan bij Operatie Steenbreek. We bezuinigen niet op groenonderhoud en werken aan een verbetering van de meldingsmogelijkheden voor burgers bij achterstallig onderhoud.

Buitengebied verduurzamen

In ons buitengebied stimuleren we (projecten met) agrarisch ondernemers op het gebied van verduurzaming van landbouwgrond; denk hierbij aan het weer laten meanderen van beken over hun grond, het aanplanten van natuur verrijkende heggen, hagen en bloemzones en het terugdringen van het gebruik van vervuilende middelen op gemeentelijke pachtgronden. We stimuleren agrariërs om met vormen van kleinschalige energieopwekking aan de slag te gaan, zoals zonnepanelen (inclusief opslagcapaciteit) en duurzame biomassa-energie.

Natuur promoten

Het is hoog tijd om Cranendonck te vermarkten als groene gemeente, zowel voor toeristen als nieuwe bewoners. We promoten de natuurgebieden die we bezitten en profileren Cranendonck als prettig wonen en werken in het groen tegen stedelijk gebied. Dit geeft ook een impuls voor onze ondernemers die actief zijn in de recreatiesector. Pro6 wil niet langer meer wachten met het ontwikkelen van het prachtige gebied rondom de Baronie van Cranendonck en de leegstaande bebouwing niet verder laten verloederen. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van een natuurbrug over het kanaal bij Budel-Dorplein, zodat we de natuurgebieden aan beide zijden verbinden en bereikbaar maken voor recreanten.

Zwerfafval tegengaan

We scheiden afval aan de bron. Dit bereiken we door goede voorlichting, zowel richting burgers als op scholen. Hiertoe stimuleren we projecten zoals prikacties en nemen we deel aan de Landelijke Opschoondag. We kijken scherp naar de huidige wijze van afvalinzameling en hoe deze verbeterd kan worden.  We verruimen de bereikbaarheid (o.a. openingstijden) van de milieustraat, zodat dit beter aansluit op de behoeften van de Cranendonckse bevolking en het makkelijker wordt om je afval weg te brengen. We onderzoeken de mogelijkheid of het dumpen van afval verminderd kan worden door te gaan werken met een strippenkaart systeem voor de milieustraat, waarbij ieder huishouden jaarlijks een aantal strippen tegoed heeft.

 • Onze gemeente vergroenen: meer bomen, minder tegels, duurzamer buitengebied
 • De Baronie van Cranendonck eindelijk realiseren
 • Een natuurbrug over kanaal Dorplein ontwikkelen
 • Onze natuur promoten; recreatie en toerisme stimuleren
 • Betere bereikbaarheid van de milieustraat organiseren, o.a. ruimere openingstijden en gebruik van strippenkaart systeem
 • Daadkracht tonen en bewustzijn creëren door zwerfvuil prikacties te blijven uitvoeren

Stimuleren van ‘quick wins’

We zetten actief in op het voor burgers mogelijk maken om te verduurzamen. Daarbij willen we inwoners niet afschrikken met oproepen als ‘van het gas af’, maar enthousiasmeren door hen te betrekken en te laten zien dat besparen ‘loont’ en daarmee leuk is. We gaan voor de ‘quick wins’, het laaghangend fruit dat voor iedere inwoner bereikbaar is en leidt tot een gezonder en comfortabeler huis. Denk hierbij aan het stimuleren van maatregelen als tochtstrips, ledverlichting en isolatie.

Goede voorlichting

Hierbij pleiten we voor het opzetten van energiebesparingsprojecten (in samenwerking met lokale duurzaamheidsinitiatieven en -coöperaties die er zijn in onze gemeente) en het actief voorlichten en organiseren van activiteiten op dit gebied: ‘wat je niet gebruikt, hoef je niet te besparen’. Hierbij willen we tevens inzetten op onze jeugd door voorlichting te faciliteren op scholen, zoals Pro6 de afgelopen periode ook in gang heeft gezet op het gebied van (zwerf)afval. Ook pleit Pro6 voor het beter voorlichten en wegwijs maken van de bevolking in de regelingen en mogelijkheden die er zijn op het vlak van verduurzaming.

Energieneutraal bouwen

Bij nieuwbouw moet energieneutraal, toekomstbestendig en in lijn met de transitievisie warmte gebouwd worden. Bij verbouw stimuleren we verduurzaming; we zijn voorstander van het opzetten van een gemeentelijk fonds waarmee we burgers de mogelijkheid bieden tot een duurzaamheidslening om de woning te verduurzamen. Bij nieuwe industrie zijn zonnepanelen op daken een eis, bij bestaande industrie bebouwing stimuleren we dit. We streven ernaar dat ieder dak wat van de gemeente is of waar de gemeente aan meebetaalt groen wordt, vol ligt met zonnepanelen of op een andere manier gebruikt wordt voor klimaatmaatregelen. 

Inzetten op zon & wind

Pro6 is voor zon- en windenergie. Daarbij volgen we de energieladder: daken hebben de hoogste prioriteit, daarna volgt minder waardevolle landbouwgrond. We zijn voor zonneparken (in de vorm van zonneweides) en windmolens in onze gemeente, mits mogelijk. We eisen bij grote zonneweides dat er accu’s worden ingezet om het aanbod met de vraag te balanceren en burgers de mogelijkheid te blijven bieden om hun stroom terug te leveren.

 • Inwoners en bedrijven faciliteren in ‘quick wins’ op het gebied van verduurzaming
 • Een duurzaamheidslening introduceren
 • Daken van de gemeente vergroenen
 • Energieneutrale nieuwbouw realiseren

Woningen bouwen voor starters en senioren

De woningnood is hoog, ook in Cranendonck. Onze dorpen kunnen alleen vitaal blijven als het aantal jongeren in de juiste verhouding staat tot het aantal ouderen: daarom is het belangrijk voldoende woningen te bouwen voor starters, één- of tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige woningen voor senioren. Dit moet zorgen voor de doorstroom, zodat de grotere huizen vrijkomen – waar nu veel (alleenstaande) ouderen wonen – en kunnen deze gekocht worden door gezinnen. Bij nieuwbouwprojecten is minimaal 30 – 40% sociale huur.

Op maat per kern, actieve grondaankoop

Bij ons woningbeleid kijken we naar de specifieke behoeften per kern. We onderzoeken de vorm en omvang van de woonbehoefte in de huidige dorpsplannen, mogelijk ligt deze veel hoger dan de huidige (provinciale) calculaties. Op dit moment komt de woningbouw in Cranendonck moeizaam van de grond; we slagen er niet in het door de provincie toegestane aantal woningen te bouwen. Daarom wil Pro6 actief investeren in woningbouw en gebiedsontwikkeling. Wij willen toe naar een woningbouwprogramma van minimaal 100 nieuwe woningen per jaar tot en met 2030. Gebruik nu de maximale bouwruimte, spreid deze niet over jaren. We zijn voorstander om als gemeente strategisch grond aan te kopen, zeker nu de rente laag is en daarmee beperkt drukt op de exploitatie.

Bouwen in de kom, buitengebied blijft groen

Pro6 wil dat er gebouwd wordt binnen de bebouwde kom, niet in het buitengebied. Er zijn nog voldoende plekken binnen de kom die ontwikkeld kunnen worden, het buitengebied moet behouden blijven voor onze open landbouw- en natuur structuur. Mocht er geen ruimte meer zijn binnen de bebouwde kom en Cranendonck aantoonbaar groeien in inwonertal, dan wil Pro6 woonwijk(en) realiseren tegen de komgrens aan.

Andere woonvormen, flexibele ruimtelijke ordening

Kan het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Dat is dus als gemeente zelf grond aankopen, maar ook vooroplopen met nieuwe (alternatieve) woonvormen zoals ‘Knarren-hofjes’, intergenerationeel bouwen, coöperatieve vormen zoals CPO’s  en/of enkele specifieke plekken aanwijzen voor ‘free-format bouwen’. Laten we Cranendonck ook op dit vlak als innovatief neerzetten en jonge gezinnen oproepen om hier te komen experimenteren. We maken woningsplitsingen mogelijk, met oog voor impact op de omgeving. We willen een meer flexibele omgang met Ruimtelijke Ordening beleid: bestemmingsplannen krijgen meer vrijheden en onze ambtenaren worden hierop getraind. Het uitgangspunt moet zijn “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij”.

Woonplicht

Beleggers en speculanten zorgen ervoor dat er minder betaalbare woningen beschikbaar zijn voor

Cranendonckers. Woningen zijn geen handelswaar. Voor nieuwe én bestaande koopwoningen voeren we een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding in.

 • Woningbehoefte per kern aanpakken
 • Minimaal 100 woningen per jaar bouwen t/m 2030, met name voor starters en senioren
 • Actief faciliteren van nieuwe (alternatieve) woonvormen
 • Een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding instellen
 • Versnellen van duidelijkheid bij principeverzoeken en vergunningaanvragen

Een inclusief Cranendonck

Wij willen dat Cranendonck een mooie, prettige, leefbare gemeente blijft waarin ook onze volgende generaties zich thuis blijven voelen. Daarbij doelen we op onze jeugd en onze kleinkinderen, maar we doelen tevens ook op mensen die elders geen veilige plek hebben of die zich nu buitengesloten voelen. Wij willen dat Cranendonck een duurzame gemeente is waarin iedereen zich thuis voelt. Ongeacht afkomst, geaardheid, huidskleur of geloof. Mensen uit onveilige gebieden vangen we op, dat is onze humanitaire plicht. We hebben hiertoe een geschikte locatie en zolang als een beroep op ons wordt gedaan vullen we deze in, naar proporties die passen bij onze gemeente.

Basisvoorzieningen in iedere kern

Voorop staat voor Pro6 dat we in iedere kern zorgen dat de basisvoorzieningen aanwezig zijn en behouden blijven. Deze zorgen er namelijk voor dat een dorp geen spookdorp wordt, maar leefbaar is. Voorzieningen trekken mensen aan, zonder voorzieningen trekken mensen weg. We stimuleren daarom het verenigingsleven, we faciliteren goede gemeenschapshuizen (inclusief bibliotheek) en voorzien basisonderwijs en openbaar vervoer verbindingen in iedere kern. We dragen zorg voor de enige middelbare school die we hebben in onze gemeente (Bravo! college) en die groeit in leerlingen. In samenspraak met de lokale middenstand, inwoners en gemeente vindt Pro6 dat er gestreefd moet worden naar aanwezigheid van primaire detailhandel, 1e-lijns zorg en toegankelijkheid van geldautomaten en geldafstortmogelijkheden voor het lokale MKB. Daarbij houden we ten alle tijden de levensvatbaarheid van voorzieningen in het oog, dat kan in sommige gevallen betekenen dat samenwerking tussen kernen in overleg met inwoners mogelijk is.

Veilige dorpen

We werken aan een veilige gemeente, zonder een politiestaat te worden. We gaan criminaliteit tegen, dit is een taak van de gemeente. Op plekken waar onveiligheid, criminaliteit en diefstal zich voordoen, handhaven we. Op andere plekken zetten we in op preventie (bv. camerabewaking op station Maarheeze). Dat kan in samenwerking met burgers door initiatieven als buurtpreventie te faciliteren, maar Pro6 is ook voorstander van in ieder geval 1 boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) per kern. Niet om boetes uit te delen, maar wel om mensen aan te spreken op overlast en rotzooi. Zo houden we Cranendonck samen een fijne en prettige plek om te wonen en te recreëren. Voor het AZC eisen we vanuit het COA/RIJK resultaatverplichtingen om de veiligheid zowel binnen als buiten het AZC te kunnen garanderen. De overlast die door een kleine groep veroorzaakt wordt, moet aangepakt kunnen worden.

Een zelfstandige, financieel gezonde gemeente

Pro6 gelooft in de kracht van onze gemeenschap. Samenwerking met andere gemeenten is nodig op bepaalde bovenlokale gebieden, maar zelfstandig blijven is essentieel. Dat betekent: samen delen, niet herindelen! We pleiten voor een gedegen financieel beleid, zodat we ook in de toekomst in onze dorpen kunnen blijven investeren. Ons lokale belastingniveau is in vergelijking met andere gemeenten erg hoog. Wij willen deze de komende jaren niet verhogen maar pleiten voor bevriezing. Pro6 is kritisch naar de kosten van de gemeenschappelijke regelingen, deze nemen op dit moment bijna 20% in van de totale begroting. We zijn als gemeente te klein om al deze zaken zelf uit te voeren, hierin moeten we bovenlokaal blijven samenwerken. Wel moeten we als gemeente grip houden op deze uitgaven en waar mogelijk terugdringen.

 • Een oplossing realiseren voor basisonderwijs in Budel-Schoot én Budel-Dorplein
 • De Smeltkroes en de Bibliotheek in Maarheeze behouden en vernieuwen
 • Werk maken van de gemeenschapshuizen in Budel-Dorplein en Gastel
 • Het centrum van Budel voor eens en altijd goed aanpakken (groen, verkeersluw, aantrekkelijk)
 • We blijven mensen opvangen die het nodig hebben
 • Camerabewaking op station Maarheeze realiseren
 • De gemeentelijke belastingen bevriezen en kritisch kijken naar uitgaven op gemeenschappelijke regelingen

Toegankelijk en op maat

Pro6 vindt dat zorg bereikbaar moet zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Ga niet generiek te werk, maar probeer zorg op maat te leveren in samenspraak met de zorgbehoevenden en hun omgeving. Investeer tevens in goede voorlichting en bereikbaarheid van de zorg, zodat inwoners weten hoe zij de weg in het zorglandschap kunnen vinden. Pak veelgestelde vragen collectief en preventief op in samenwerking met maatschappelijke partners en buurtinitiatieven. Succesvolle voorbeelden in andere gemeenten hebben aangetoond dat dit de kwaliteit en efficiency ten goede komt. In Cranendonck zijn de kosten van het sociaal zorgdomein de afgelopen vier jaar gelukkig onder controle gekomen. Dit wil Pro6 graag zo houden, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit en beschikbaarheid van het zorgaanbod.

Preventief zorgaanbod

In plaats van reactieve zorg wil Pro6 inzetten op preventieve zorg. Stimuleer alternatieven voor zorg die verbindend werken, denk hierbij aan de rol van goed toegeruste huiskamers in de gemeenschapshuizen en aan initiatieven als ‘Taalmaatje’ en ‘de Helpende Hand’. Pro6 is voorstander om ruimte vrij te maken voor de bestrijding van eenzaamheid, laaggeletterdheid en analfabetisme (in dit kader is de rol van een bibliotheek belangrijk, net zoals passend onderwijs voor mensen die buiten het reguliere onderwijsaanbod vallen), alsmede ruimte voor het aanpakken van armoede in onze gemeente en het faciliteren van schuldhulpverlening. We moeten voorkomen dat mensen verder afglijden, met een toenemende zorgdruk als gevolg.

Sociale basis

Als het even minder gaat moeten burgers naast professionele hulp (die niet vervangbaar is!) kunnen rekenen op burenhulp, buurtinitiatieven en verenigingen. De sociaal makelaars en de verbindingen die zij in de wijken hebben zijn belangrijk, evenals onze mantelzorgers. Voor hen hebben we oog en we faciliteren hen, ook op momenten dat ze even geen ondersteuning kunnen bieden. Verenigingen, huiskamers en gemeenschapshuizen voorzien in een belangrijke ontmoetingsfunctie, deze wil Pro6 behouden.

Opgroeien

Ieder kind, ook uit kwetsbare gezinnen, verdient een goede start. Pro6 wil dat Cranendonck zich aansluit bij het landelijke programma Kansrijke Start waarmee we ervoor zorgen dat de eerste 1000 dagen van pasgeboren kinderen goed verlopen. Daarnaast zetten we verder in op verbetering van het aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie in Cranendonck en zorgen we voor een goede inzet van de middelen die het Rijk daartoe beschikbaar stelt, om zo onderwijsachterstanden bij peuters tegen te gaan.

Zorg voor nieuwkomers

Zorg voor iedereen die dat nodig heeft is ook zorgen voor mensen die oorspronkelijk niet uit Nederland komen. Pro6 is voorstander van het inzetten op actieve inburgering, waardoor nieuwkomers sneller integreren, sneller de taal spreken en daardoor ook sneller aan het werk kunnen en mede participeren in onze gemeente. We vinden ook dat er gezorgd moet worden voor adequate huisvesting voor arbeidsmigranten. We hebben (en willen) in onze gemeente bedrijven met werkzaamheden die niet door Nederlanders gedaan worden, dan moeten we ook zorgen voor goede huisvesting om misstanden te voorkomen. Als gemeente hebben we hierin een proactieve taak: signaleren waar het niet goed geregeld is en handhaven.

 • Zorg op maat leveren in samenwerking met de sociale omgeving
 • Ruimte maken voor armoedebestrijding, eenzaamheid en laaggeletterdheid
 • De Voor- en Vroegschoolse Educatie in Cranendonck verbeteren
 • Handhaven op adequate huisvesting voor arbeidsmigranten

Beleid per kern

Pro6 wil industrie op maat die aansluit op wat past bij de verschillende kernen. Dat betekent geen generiek gemeentelijk beleid, maar afgestemd op onze dorpen. Er moeten duidelijke voorwaarden en eisen gesteld worden aan de impact van landbouw, industrie en dienstverlening op de leefbaarheid. Werkgelegenheid die niet pas bij de dorpskern moet zo geweerd worden. Dit vullen we aan met eisen en wensen passend bij de groeirichting van het dorp (bv. forensendorp, industriedorp of agrarisch dorp). Wat de gemeenschap wil is daarbij leidend. Op dit moment worden er geen duidelijke keuzes gemaakt, laat staan eisen gesteld: het ontbreekt aan een duidelijk beleid op onze industrie en bedrijfsleven.

Stimuleer MKB

In zijn algemeenheid verkiezen we het lokale MKB boven grote bedrijven en multinationals. Hierbinnen stimuleren we innovatieve ondernemingen en pogen we dienstverlenende bedrijven te verleiden zich te vestigen op de bedrijventerreinen in onze gemeente. We spelen in op groei-industrieën zoals IT en automatisering. Het MKB is als inclusieve ondernemer betrokken bij onze kernen en zij creëren ook veruit de meeste werkgelegenheid; ‘small is beautiful again’ en voor een gemeente als Cranendonck ook te handhaven. Juist het MKB heeft vaak meer oog voor de menselijke maat en verduurzaming.

Weren van vervuilende / grootschalige industrie

Grote bedrijven en distributiecentra passen niet bij een kleine gemeente als Cranendonck. Specifiek distributiecentra worden geweerd en sluiten we uit in onze bestemmingsplannen, omdat ze een zware overbelasting op ons wegennet geven en veel fijnstof brengen. Wij zijn een duurzame partij en willen een transitie van vervuilend naar duurzaam, dat is een prioriteit voor ons. Dit kun je niet achteraf regelen, maar eis je vooraf. Criteria die we willen opnemen – en toevoegen aan alle bestemmingsplannen – zijn het weren van vervuilende industrie en het opnemen van duurzaamheidseisen (zoals energieneutraal bouwen). Wanneer grote bedrijven zich hier (toch) willen vestigen moeten zij een positieve business case kunnen overleggen. Dat betekent een ‘total cost of ownership’-analyse waarop niet alleen gekeken wordt naar economische bijdrage, maar ook naar punten als impact op afval, riolering, wegen, vervuiling, huisvesting en kwaliteit van werk.

Dit gaan wij doen:

 • Industriebeleid neerzetten op dorpsniveau
 • Vestiging van MKB stimuleren
 • Weren van grootschalige / vervuilende industrie, zoals distributiecentra

Subsidies behouden

Onze kernen bestaan bij de gratie van de gemeenschap: een samenleving met een uitgehold sport-, cultuur- en verenigingsleven leidt tot doodse dorpen. In de ogen van Pro6 zijn dit basisvoorzieningen. Op dit moment ontvangen verenigingen subsidies van de gemeente, dit moet zo blijven en hier willen we niet op bezuinigen. We ondersteunen sport en bewegen, cultuur en vrije tijd: iedere euro die er namelijk ingestoken wordt levert een veelvoud op in de vorm van welzijn van de inwoners. Daarnaast zorgt dit voor behoud van onze jeugd, die de toekomst bepaalt van onze gemeente. Waar een vereniging niet levensvatbaar is, kan samenwerken zeker een mogelijkheid zijn, zolang dit de bereikbaarheid niet in de weg zit.

Investeer en stimuleer

Pro6 wil sport, cultuur en verenigingen te allen tijde stimuleren en hierin investeren, waarbij we het liefste zien dat de initiatieven hiertoe uit de gemeenschap zelf komen. We zijn voorstander van het extra ondersteunen van verenigingen bij goede initiatieven, denk daarbij aan het investeren in nieuwe sporten die onze dorpen aantrekkelijk houden als woonplaats. Wel vinden we het belangrijk dat de subsidies en toekomstige investeringen evenwichtig over de kernen verdeeld zijn, op basis van inwoners en hun behoeften.

Verhoog het cultuurbudget

Pro6 is voorstander van het investeren in onze culturele sector. Cranendonck heeft op dit moment een erg laag cultuurbudget vergeleken met andere gemeenten. Echter, zonder culturele voorzieningen (theater, muziekverenigingen, carnaval, bibliotheek, festivals) is een gemeente een lege samenleving. Het stimuleren van verschillende vormen van cultuurbeleving draagt positief bij aan de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van Cranendonck. Laten we zuinig zijn op ons cultureel erfgoed en inzetten op het behoud van de monumentale panden in Cranendonck, er is al zo weinig bewaard gebleven!

Moedig dorpsevenementen & buurtinitiatieven aan

De Cranendonckse kernen kennen een rijk verenigingsleven en veel initiatieven uit de gemeenschap. Wat dacht je van onder andere De Mijl van Mares, het Ledûb Toernooi, de braderie in Budel-Schoot, Oktoberfesten in Soerendonk en de kermis in Gastel? Pro6 wil dit soort evenementen en initiatieven actief ondersteunen en aanmoedigen. We maken het aanvragen van subsidies voor dergelijke activiteiten zo simpel mogelijk. Ook in het vergunningenbeleid en budget- en regelgeving moet deze eenvoud terug te zien zijn.

 • Niveau van verenigings-subsidies op peil houden, investeren in nieuwe sporten
 • Cultuurbudget verhogen
 • Eenvoudiger maken om dorpsevenementen en buurtinitiatieven te organiseren

Geen industrie tegen de kern

Pro6 gaat voor een groen Cranendonck met prettige, leefbare dorpskernen. Dat vraagt dat we de plekken waar mensen wonen en recreëren (de dorpskernen) scheiden van de plekken waar mensen werken (de industrieterreinen). Enerzijds fysiek; door de locatie waar deze bedrijven zich vestigen, anderzijds in de wijze waarop we de infrastructuur inrichten.. Pro6 wil in haar ruimtelijke ordening industrie scheiden van de dorpskernen waar inwoners wonen en recreëren. Het gaat hierbij voornamelijk om de maakindustrie en grotere bedrijvigheid, welke intense verkeersbewegingen met zich meebrengen.

Weren van vrachtverkeer

Pro6 wil – daar waar dit nog niet het geval is – de wegen die het vervoer naar de industrieterreinen toeleiden scheiden van het dorpsvervoer, zodat de kernen ontlast worden. Dit vraagt om actief beleid en visie hierop, wat nu ontbreekt. We willen dat de gemeente hier bewust mee aan de slag gaat. Industrieparken worden ingebed op ruime afstand van wonen en worden ontsloten voor transport zonder de woon- en recreatie omgeving te belasten. Onze verkeersplanning wordt hierop afgestemd, zodat het dorp aantrekkelijk en bereikbaar blijft. Vervoersbewegingen doen ertoe.

Investeer in (duurzame) infrastructuur

We werken aan een groen, leefbaar Cranendonck waarin het duurzaam, sociaal en prettig wonen en werken is. En waarin het tevens fijn recreëren is. Daarom wil Pro6 werken aan de bereikbaarheid. We willen investeren in groene bereikbaarheid zoals voldoende fietspaden (binnen en buiten de bebouwde kom) en uitbreiding van het wandelnetwerk, veilige toegangswegen naar scholen, een goede laadpalen infrastructuur in onze gemeente ter bevordering van elektrisch rijden en glasvezel internet in alle dorpen.

Aandacht voor A2

In Maarheeze, waar in het recente verleden de A2 voor veel overlast zorgde, willen we scherp in de gaten houden of dit met de genomen maatregelen tegen het sluipverkeer is opgelost. We maken haast met het project ‘Samen mee naar de A2’, waarbij we de wegverlegging richting de A2 via de Groote Bleek realiseren. Tegelijkertijd willen we Maarheeze als forensendorp aantrekkelijk en leefbaar houden. Belangrijk hierbij is de lobby voor verbreding van de A2 en/of de aanleg van een snelfietspad tussen Weert en Eindhoven.

 • De kernen ontlasten van vrachtverkeer, o.a. in Soerendonk en Gastel
 • Doorpakken op plannen m.b.t realisatie Randweg Zuid / Fabrieksstraat
 • De Burgemeester van Houtstraat (Budel) aanpakken en veiliger maken
 • Investeren in fietspaden en laadpalen
 • Aandacht voor de A2 (geen sluipverkeer, bereikbaar uit- en in Maarheeze)

Goede en snelle bereikbaarheid gemeente

Als Pro6 vinden wij het hoognodig dat de dienstverlening van de gemeente verbetert. We horen te vaak dat de gemeente niet goed bereikbaar is of niet goed dan wel tijdig reageert. Dat betekent dat Pro6 zich gaat inzetten voor minder bureaucratie en meer ‘klantvriendelijkheid’. De burger staat altijd voorop, interne processen zijn ondergeschikt! Dat moet zich uiten in het niet lang hoeven wachten op een reactie, het niet van ‘het kastje naar de muur’ te worden gestuurd, het goed en vriendelijk vooruit geholpen worden en het krijgen van een reactie in begrijpelijke taal.

Verbeterde communicatie

Het komt te vaak voor dat de gemeente niet dezelfde taal spreekt als de inwoners. Dat moet veranderen. De gemeente is er voor en door haar burgers. Pro6 wil dat de gemeente investeert in haar communicatie en in een verbeterde website. Door meer contact met elkaar, betere communicatie en intensiever samenwerken zetten we de burgers centraal, pakken we ze geen dingen af maar pakken we samen dingen op! Onnodige regels moeten worden verminderd en alle gemeentelijke communicatie (zowel schriftelijk als mondeling) moet in duidelijke en begrijpelijke taal worden geformuleerd. Ga voor de ‘klaretaalbokaal’!  

Minder bureaucratie, meer menselijke maat

Werk met de menselijke maat en kijk verder dan de papieren regels, loketten en formulieren. Kijk naar de situatie en behandel iedere vraag op zichzelf, regels zijn er om naar de omstandigheden geïnterpreteerd te worden. Achterkamertjes zijn taboe, als gemeente kunnen we ons beleid en onze keuzes transparant en helder uitleggen aan onze inwoners. We roepen onze gemeente op om jaarlijks aan de inwoners te laten zien welke zaken er goed en minder goed zijn gegaan, op basis van gevoerd beleid en financiën. Een mooi middel hiertoe zou een verantwoording dag zijn, waarbij dit in begrijpelijke taal wordt uitgelegd aan de burgers.

Vernieuw

Voor een toekomstbestendig Cranendonck heb je niet meer van hetzelfde nodig. Pro6 staat voor vernieuwing en hier pleiten wij dan ook voor. Wij omarmen vernieuwing en innovatie: in het leven is verandering en aanpassing de constante. Dat vragen we ook van de wijze waarop de gemeente werkt, communiceert, samenwerkt en is georganiseerd. De gemeente(raad) gaat verder digitaliseren (en heeft daarbij scherp oog voor de privacy van haar burgers), de afdeling communicatie wordt uitgebreid, ieder collegelid is benaderbaar en de ambtelijke organisatie wordt hierin opgeleid (ook in taalgebruik). We werken aan een verbeterd werkklimaat binnen het gemeentehuis. Er is een omslag nodig, waarbij niet uit wordt gegaan van een verticale verhouding, maar waarbij de gemeente samen mét de burger en de gemeenschap uitdagingen aanpakt. Zo maken we van Cranendonck een gewilde gemeente om te werken en trekken we intrinsiek gemotiveerde ambtenaren aan.

 • Bereikbaarheid en reactietijd vanuit de gemeente verbeteren
 • Investeren in communicatie vanuit gemeente o.a. een verbeterde gemeente website.
 • Scherp toezicht houden op het hanteren van de menselijke maat, geen achterkamertjes en burgers informeren over wat goed en minder goed is gegaan, bv. door een verantwoordingsdag.