Onze visie

Wij vinden dat Cranendonck toe is aan een vernieuwende vorm van politiek! Een Cranendonck waar sociaal en duurzaam wordt gedacht en waar transparant wordt gewerkt. Waar het collectief telt én meedoet en waarin wordt samengewerkt. Een gemeente waarin men kan bouwen op solidariteit en waar beslissingen in de raadzaal op (aantoonbaar) draagvlak vanuit de samenleving kunnen rekenen. Daarbij hoort een overheid en organisatie die mee gaat in huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Kortom een modern en toekomstbestendig Cranendonck.

Onze missie

Iedereen moet mee kunnen doen in onze maatschappij. Dit doen wij door te investeren in mensen en kansen en het contact met ze op te zoeken.

Toegankelijkheid, openheid en verbondenheid zijn dan ook termen die onze beweging typeren. Met onze medebewoners willen we Cranendonck klaar maken voor de toekomst. In de ogen van Pro6 kan dat alleen door Cranendonck te vernieuwen, verduurzamen en te verbinden. Daarnaast is een sterk sociaal stelsel belangrijk met een goede samenwerking tussen formele en informele systemen: Overheid, burgers, bedrijfsleven en verenigingsleven. Wij streven naar vooruitgang en vernieuwing en doorontwikkeling van de lokale economie op een duurzame en innovatieve wijze. Daarvoor is het belangrijk om bewoners aan te zetten tot actieve deelname aan de gemeenschap door sport en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, door mensen en organisaties met elkaar te verbinden en initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren.

Onze werkwijze

Deze nieuwe vereniging is een uitnodiging aan iedereen die zich aangesproken voelt door onze uitgangspunten, ongeacht je partijkleur. Wie sociaal denkt, solidair is met mensen die dat nodig hebben, zorg heeft voor duurzaamheid, en toe is aan vernieuwing en innovatie, vragen we onderdeel te worden van onze beweging en hun ideeën samen met ons te verwezenlijken binnen het zogeheten community-model. Een model waar op thema of onderwerp met een klankbordgroep wordt nagedacht en gesproken. Aan een klankbordgroep kan iedere geïnteresseerde deelnemen. Dit zijn burgers, maar ook raadsleden, ambtenaren, ondernemers, of mensen die een buurt of vereniging vertegenwoordigen.

In het communitymodel kan iedereen zijn inbreng hebben. De opbrengst uit de klankbordgroep wordt zo automatisch en direct meegenomen in het beleid en de besluitvorming in de gemeenteraad. Dit vergroot zowel het draagvlak als de kwaliteit van het beleid, en zorgt ook voor meer betrokkenheid bij Cranendonck. Samen bereik je meer!

Pro6 wil anders besturen! Naar een vernieuwend, duurzaam en sociaal Cranendonck.